Enter your keyword

AUTORSKA PRAVA

Autor/Koautori garantuju da je njihov doprinos originalan i da nije objavljen ranije (osim u obliku izvoda ili kao dio objavljenog predavanja, pregleda ili teze); da se Rukopis ne razmatra za objavljivanje na drugom mjestu; da su objavljivanje Rukopisa odobrili svi koautori (ako ih ima).
Autor/Koautori garantuju da Rukopis ne sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje i ne krši prava drugih.

Ukoliko su u rad uključeni sadržaji zaštićeni autorskim ili srodnim pravima, Autor/Koautori su dužni da pribave pismenu dozvolu za njihovo korištenje od nosilaca autorskog ili srodnih prava.

Autor sa kojim se vrši korespondencija (Ovlašteni autor) garantuje da je ovlašten da izvrši prijenos autorskih prava na Izdavača.