Enter your keyword

Prilozi br. 50 (2021)

Prilozi br. 50 (2021)

Sarajevo 2021 • broj 50


GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK/EDITOR-IN-CHIEF
Sedad Bešlija
sedad.beslija@iis.unsa.ba

SEKRETAR/SECRETARY
Sanja Gladanac-Petrović
sanja.gladanac@iis.unsa.ba

REDAKCIJA/EDITORIAL BOARD
Adnan Busuladžić, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet (Bosna i Hercegovina)
Aladin Husić, Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut (Bosna i Hercegovina)
Ali Erken, Marmara Üniversitesi (Turska)
Carl Bethke, Universität Leipzig (Njemačka)
Emily Joan Greble, Vanderbilt University (Sjedinjene Američke Države)
Esad Kurtović, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet (Bosna i Hercegovina)
Heike Karge, Universität Regensburg (Njemačka)
Max Bergholz, Concordia University (Sjedinjene Američke Države)
Muhamed Nametak, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju (Bosna i Hercegovina)
Safet Bandžović, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju (Bosna i Hercegovina)
Sanja Gladanac-Petrović, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju (Bosna i Hercegovina)
Sara Bernasconi, Universität Zürich (Švicarska)
Stefano Petrungaro, Università Ca’ Foscari Venezia (Italija)
Sanda Üllen, Universität Wien (Austrija)
Petar Todorov, Institut za nacionalna istorija (Sjeverna Makedonija)

Lektura – bosanski, hrvatski, srpski jezik
Saliha Delibašić-Kasa

Lektura – engleski jezik
Anela Dedić

Posveta kolegi dr. Kemalu Bašiću

Povodom jubilarnog broja Priloga 13

ČLANCI I RASPRAVE

Esad Kurtović
Trebinjska vlastela Poznanovići
21
Irena Kolaj Ristanović
Osmansko vojno groblje na Malti: prilog proučavanju spomenika islamske civilizacije (ćir.)
49
Nakazava Takuja
Istočno pitanje kroz dalekoistočne oči: Japanski pogledi na ustanke u Hercegovini (1861-1878)
77
Mehmed Hodžić
Vakufsko sirotište u Sarajevu od osnivanja do kraja Prvog svjetskog rata
101
Muhamed Nametak
Pitanje odgovornosti za izbijanje Prvog svjetskog rata u svjetskoj historiografiji
139
Aleksandra Pijuk-Pejčić
Zarazne bolesti u Sarajevu (1918-1928) (ćir.)
165
Semir Hadžimusić
Kultura za narod i/ili za vlast. Osnivanje i djelatnost Kulturnog društva Muslimana “Preporod” s posebnim osvrtom na rad Glavnog odbora i Mjesnog odbora Sarajevo u periodu 1945-1949. godine
195
Antonio Pehar
O karakteristikama nacionalnih ideologija kao činitelja u političkom i društvenom razvitku Bosne i Hercegovine
231
Jasmin Medić
Politička i nacionalna polarizacija u Bosni i Hercegovini: Projekti “regionalizacije” 1991. godine
283
Ermin Kuka
Uloga Srpske demokratske stranke u okupaciji Višegrada 1992. godine i počinjenju zločina nad Bošnjacima
315

STRUČNI PRILOZI

Omer Merzić
Povodom 50. broja: bibliometrijska analiza časopisa Prilozi Instituta za historiju (br. 1-49)
343
Anida Ibričić
Od tradicionalnog štampanog do digitalnog oblika: digitalizacija časopisa Prilozi Instituta za historiju
377

PRIKAZI

Panos Sophoulis, Banditry in the Medieval Balkans, 800-1500. Palgrave Macmillan, 2020, 201. (Almir Peco) 397
Enes Pelidija, Osmanisti Bosne i Hercegovine do kraja 20. stoljeća – biografski i bibliografski podaci, knj. 1; Osmanisti Bosne i Hercegovine do početka 21. stoljeća – biografski i bibliografski podaci, knj. 2. Mostar: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2019. i 2020, 237 i 469. (Adis Zilić) 402
Mario Katić, Domorodci i gospodari. Historijsko – antropološka studija stvaranja bosanskohercegovačkog grada Vareša. Sarajevo, Zagreb: Buybook, 2020, 144. (Mirza Džananović) 408
Dominique Kirchner Reil, The Fiume Crisis: Life in the Wake of the Habsburg Empire. Cambridge: Belknap press of Harvard University press, 2020, 312. (Mitsutoshi Inaba) 412
Mari-Žanin Čalić, Jugoistočna Evropa: globalna historija. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju, 2020, 619. (Omer Merzić) 416
Tvrtko Jakovina, Budimir Lončar. Od Preka do vrha svijeta, (drugo dopunjeno izdanje). Zaprešić: Fraktura, 2020, 774. (Dženita Sarač-Rujanac) 420
Richard Mills, Nogomet i politika u Jugoslaviji. Sport, nacionalizam i država. Zagreb: Profil knjiga, 2019, 383. (Alen Borić) 429

IN MEMORIAM

Kemal Bašić (1964 – 2020)     (Sedad Bešlija) 439
INDEKS AUTORA 443
UPUTE AUTORIMA/AUTORICAMA 445