Enter your keyword

Prilozi br. 51 (2022)

Prilozi br. 51 (2022)

Sarajevo 2022 • broj 51


GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK/EDITOR-IN-CHIEF
Sedad Bešlija
sedad.beslija@iis.unsa.ba

SEKRETAR/SECRETARY
Sanja Gladanac-Petrović
sanja.gladanac@iis.unsa.ba

REDAKCIJA/EDITORIAL BOARD
Adnan Busuladžić, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet (Bosna i Hercegovina)
Aladin Husić, Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut (Bosna i Hercegovina)
Ali Erken, Marmara Üniversitesi (Turska)
Carl Bethke, Universität Leipzig (Njemačka)
Emily Joan Greble, Vanderbilt University (Sjedinjene Američke Države)
Heike Karge, Universität Regensburg (Njemačka)
Max Bergholz, Concordia University (Sjedinjene Američke Države)
Muhamed Nametak, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju (Bosna i Hercegovina)
Safet Bandžović, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju (Bosna i Hercegovina)
Sanja Gladanac-Petrović, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju (Bosna i Hercegovina)
Sara Bernasconi, Universität Zürich (Švicarska)
Stefano Petrungaro, Università Ca’ Foscari Venezia (Italija)
Sanda Ullen, Universitat Wien (Austrija)
Petar Todorov, Institut za nacionalna istorija (Sjeverna Makedonija)

Lektura – bosanski, hrvatski, srpski jezik
Jasmina Mujezin

Lektura – engleski jezik
Damir Bešlija

Uvodna riječ 11

ČLANCI I RASPRAVE

Enes Dedić
Odluke Velikog vijeća Dubrovačke Republike o Osmanskom Carstvu i Osmanlijama (1417–1496)
17
Sedad Bešlija
O društveno-političkim prilikama u kadiluku Ljubinje u 17. stoljeću (do početka Bečkog / Morejskog rata)
81
Faruk Taslidža
Rehabilitacija degradiranog Mustafa-paše Daltabana u Bosni ratne 1698. godine
111
Amir Džinić
O društveno-političkim prilikama u Smederevskom sandžaku i Bosanskom ejaletu krajem 18. i prvim decenijama 19. stoljeća
129
Amina Lila / Merjema Imamović
Slučaj srpske škole u Kumanovu u svjetlu dokumenata Osmanskog arhiva
181
Sead Vrana
Balkansko ratno vazduhoplovstvo i njegova borbena dejstva iznad Bosne i Hercegovine
197
Dženita Sarač-Rujanac
Svjetlo u tunelu: Električna energija i elektrifikacija u Bosni i Hercegovini do sredine 1970-ih godina
247

PRIKAZI

Acta Illyrica – Godišnjak udruženja BATHINVS, ur. Edin Veletovac. Sarajevo: Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS, 2021, 274. (Dženana Kurtović) 299
Esad Kurtović, Almir Peco, Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne (Ispisi iz knjiga notarijata Državnog arhiva u Dubrovniku 1370–1529), I/1-3. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikarpašića, Historijski arhiv Sarajevo, 2021, 1351. (Enes Dedić) 303
Enes Dedić, Bosansko Kraljevstvo i Srpska Despotovina (1402–1459). Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2021, 479. (Lamija Keso) 306
Faruk Taslidža, Između ratova – na granici svjetova: društveno-privredni odnosi Hercegovačkog sandžaka u prvoj polovini XVII stoljeća: (1606–1645). Mostar: BZK Preporod – Gradsko društvo Mostar, 2022, 233. (Sedad Bešlija) 312
Kemal Bašić, Zvornički sandžak u XVII stoljeću. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2021, 418. (Alen Nuhanović) 316
Life on the Ottoman Border, ur. Vjeran Kursar. Zagreb: FF Press, 2022, 374. (Vedrana Šimić) 323
Bajro Agović, Turbeta i sahat-kule u Crnoj Gori. Podgorica: Almanah, 2015, 105. (Enes Pelidija) 331
Amir Brka, Kenotaf za ubijene tešanjske Rome. Sarajevo, Tešanj: Udruženje za modernu historiju, Centar za kulturu i obrazovanje, 2022, 221. (Mirza Džananović) 334
Džemail Ibranović, Porodica Korkut. Travnik: Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, 2022, 312. (Omer Merzić) 338
Nikola Mijatov, Sport u službi socijalizma: Jugoslovensko iskustvo 1945 – 1953. Beograd: Čigoja štampa, Institut za savremenu istoriju, 2020, 507. (Alen Borić) 341
Jugoslavija: poglavlje 1980–1991. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2021, 963. (Edin Huseinović) 349
Zlatko Jovanović, A Cultural History of the 1984 Winter Olympics. The Making of Olympic Sarajevo. Palgrave Macmillan (e-book), 2021, 265. (Aida Ličina Ramić) 357
IDEJE o transformaciji Jugoslavije 1990-ih godina, ur. Husnija Kamberović. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju, 2021, 186. (Nedim Pustahija) 363

 

INDEKS AUTORA 371
UPUTE AUTORIMA/AUTORICAMA 373