Enter your keyword

POZIV ZA DOSTAVLJANJE TEKSTOVA ZA ČASOPIS “PRILOZI INSTITUTA ZA HISTORIJU” BR. 53 / CALL FOR THE SUBMISSION OF PAPERS FOR THE JOURNAL “CONTRIBUTIONS OF THE INSTITUTE OF HISTORY” NO. 53

Poštovani/e autori/ce,

Prilozi su renomirani godišnji časopis Instituta za historiju s dugom tradicijom publikovanja (od 1965. godine), posvećeni u prvom redu objavljivanju originalnih rezultata istraživanja i proučavanja prošlosti Bosne i Hercegovine, ali su otvoreni i za sve druge naučne te stručne rasprave i priloge koji se problematski i metodološki odnose na prošlost Jugoistočne Evrope, ali i šire, a na tragu kritičke historiografije ili interdisciplinarnog pristupa, koji unapređuju znanje o društvenim, političkim, ekonomskim i kulturnim dimenzijama, te savremenim historiografskim i interdisciplinarnim pristupima.

Časopis Prilozi je indeksiran u bazama SCOPUS, EBSCO Publishing, CEEOL – Central and Eastern European Online Library i Index Copernicus.

Zadovoljstvo nam je uputiti Vam poziv da svojim istraživačkim radovima učestvujete u kreiranju Priloga br. 53 Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa Uputama autorima / autoricama i načelima profesionalne etike.

Molimo autore da se prilikom prijavljivanja teksta pridržavaju Uputa autorima /autoricama.

Rok za dostavu rukopisa je 01.07.2024. godine na:

e-mail: prilozi@iis.unsa.ba

ili isprintani primjerak rada uz zapis na CD-u poslati poštom ili predati na protokol Instituta za historiju s naznakom „za časopis PRILOZI“.

Za sve dodatne informacije obratiti se na kontakt adresu:

Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu
Podgaj 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
tel: ++387 33 20 93 64

ili na adresu glavnog i odgovornog urednika:
e-mail: sedad.beslija@iis.unsa.ba 

Sadržaj Priloga može se naći na stranicama:

www.iis.unsa.ba
SCOPUS
CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
EBSCO Publishing
Index Copernicus

 

 

Dear authors,

Contributions is the renowned annual journal of the Institute of History with a long tradition of publication (since 1965), dedicated primarily to the publication of original results of research and study of the past of Bosnia and Herzegovina, but are also open to all other scientific and professional discussions and contributions that are problematic and methodological relations to the past of Southeast Europe, but also more widely, and on the trail of critical historiography or an interdisciplinary approach, which improve knowledge about social, political, economic and cultural dimensions, as well as contemporary historiographical and interdisciplinary approaches.

The journal Contributions is indexed in SCOPUS, EBSCO Publishing, CEEOL – Central and Eastern European Online Library and Index Copernicus.

We are pleased to invite you to participate in the creation of Contributions no. 53 of the Institute of History of the University of Sarajevo, in accordance with the Instructions to authors and the principles of professional ethics.

Authors are asked to follow the Instructions for Authors when submitting a text.

The deadline for manuscript submission is July 1, 2024. year on:

e-mail: prilozi@iis.unsa.ba

or send a printed copy of the paper along with the recording on a CD by mail or hand it over to the protocol of the Institute of History with the indication “for the journal CONTRIBUTIONS”.

For all additional information, contact the contact address:

Institute of History, University of Sarajevo
Podgaj 6
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
phone: ++387 33 20 93 64

or to the editor-in-chief’s address:
e-mail: sedad.beslija@iis.unsa.ba

The contents of the Contributions can be found on the following pages:

www.iis.unsa.ba
SCOPUS
CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

EBSCO Publishing
Index Copernicus

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.