Enter your keyword

Prilozi br. 24 (1988)

Prilozi br. 24 (1988)

godina XXIII • Sarajevo 1988 • broj 24


Redakcija:
Iljas Hadžibegović (gl. i odg. urednik)
Rasim Hurem
Vera Kac
Tihomir Klarić (sekretar)
Nusret Šehić
Marko Šunjić
Milan Vasić

Tehnički urednik:
Mladen Ančić

Za izdavača:
ILJAS HADŽIBEGOVIĆ

Laktor:
TIHOMIR KLARIĆ

Korektor:
MLADEN ANČIĆ

Prevodi:
SREBREN DIZDAR

Bibliografska obrada:
DRAGAN TUŠEVLJAK

Драго Боровчанин и Ибрахим Карабеговић, 30 година постојања и рада Института за историју у Сарајеву 5

ЧЛАНЦИ И ПРИЛОЗИ- ARTICLES AND CONTRIВUТIONS

1. Ignacij Voje, Zaslišavanje ujetnikov iz Воsпе v času turških vpadov v sloveпske dežele – Тhе heariпgs of the Captives from Bosnia Captured Duriпg the Turkish Raids into the Slovenian Provinces 33
2. Адем Ханџић, О организацији војне крајине босанског ејалета у XVII стољећу – Оn the Orgaпization of the Bosnian Eyalet’s Border Агеа in 17th Сеntuгу 45
3. Алма Бејдић, Дербенџијска организација у босанском санџаку почетком 17. вијека – Тhе Derbentçi Orgaпization in the Bosnian Sanjak at the Beginning of 17th Century 61
4. Галиб Шљиво, Прилог животопису Омер-паше Латаса – А Contribution to the life of Omer Pasha Latas 79
5. Милорад Екмечић, Тhе Advance of Civilization аnd National Politics in Bosnia and Herzegovina in 19th Century – Напредак цивилизације и национална политика у Босни и Херџеговини у 19. вијеку 89
6. Ибрахим Тепић, Успостављање аустроугарске окупационе власти у Босни и Херцеговини у извјештајима руског конзулата у Сарајеву (1879-1880) – Тhе Establishment of the Austro-Hungarian Оссuруiпg Rulе in Bosnia аnd Herzegovina in the Reports of the Russian Соnsulatе in Sarajevo (1879- 1880) 107
7. Иљас Хаџибеговић, Етничка структура становништва Тузле у вријеме аустроугарске владавине (1878-1918) – Тhе Ethnic Composition of population in Тuzlа During the Austro-Hungarian Rulе (1878-1918) 131
8. Tünde Polomik, О ulozi Čeha u formiranju muzičkog života u Bosni i Hercegovini 1878-1918. – Оп the Role of Czechs iп Forming the Musical Life in Bosnia аnd Herzegovina 1878-1918. 147
9. Александар Трајановски, Местото и улогата на македонските црковноучилишни општинн во историјата на македонскиот народ – Тhе Рlасе аnd the Role of the Macedonian Religious and Educational Parishes in the History of the Macedonian Реорlе 155
10. Ибрахим Кемура, Муслиманско културно-просвјетно друштво »Народна узданица« у условима шестојануарске диктатуре – The Moslem Cultural апd Educational Society »Narodna uzdanica« Under the Conditions of the January 6 Dictatorship 169
11. Мухидин Пелесић, Палестина тридесетих година у документима Генералног конзулата Краљевине Југославије у Јерусалему – Palestine in the Thirties in the Documents of the Consulate General of the Kingdom of Yugoslavia in Jerusalem 173
12. Томислав Ишек, Стварање и дјеловање муслиманског огранка Хрватске сељачке странке 1935-1941. – The Foundation and Activity of the Moslem Branch of the Croatian Peasant Party 1935-1941. 209
13. Славица Хречковски, О народноослободилачком покрету у Славонском Броду 1941-1945. – Оn the National Liberation Movement iп Slavonski Brod 1941-1945. 241
14. Вера Кац, Основна обиљежја националне структуре чланства КПЈ/СКЈ у Босни и Херцеговини 1945-1953. – Basic Characteristic of the National Composition of the CPY/ LCY Membership in Bosnia and Herzegovina 1945-1953. 261

ПРИКАЗИ И ОСВРТИ – REVIEWS

1. Илири и Албанци. Les Illyriens et les Albanias. Српска академија наука и yметности, Научни скупови, XXXIX/10, Београд, 1988., стр. 375 (Анте Шкегро) 277
2. La presenza Ebraica in Puglia, fonti documentarie е bibliografiche. Archivio di stato di Bari, Бари, 1981., стр. 188 (Војка Бесаровиh – Џинић) 283
3. О тобожњој »архиепископији Остро брдо« (Бранислав Ђурђев) 285
4. Мула-Мустафа Башескија, Љетопис. »Веселин Маслеша«, Библиотека »Културно насљеђе«, Сарајево, 1987. (Бранко Летић) 292
5. Ристо Бесаровић, Из културне прошлости Босне и Херцеговине (1878-1918). »Веселин Маслеша«, Библиотека »Културно насљеђе«, Сарајево, 1987., стр. 259 (Томислав Ишек) 295
6. Велеиздајнички процес у Бањалуци (Зборник радова с Међународног научног скупа »Велеиздајнички процес у Бањалуци«, одржаног 25-27. 1986. у Бањалуци). Институт за историју, Бањалука, 1987. стр. 495 (Сафет Банџовић) 300
7. Први (Оснивачки) конгрес Комунистичке партије Босне и Херцеговине, Архив ЦК СКБиХ, Архив Босне и Херцеговине и НИШРО »Ослобођење«, Сарајево, 1988. (Драго Боровчанин) 303

БИБЛИОГРАФИЈА- BIВLIOGRAPHY

1. Библиографија радова Драге Боровчанина (Сузана Срндовић) 307

ИЗ ИНСТИТУТА – FROM ТНЕ INSTIТUTE

1. Извјештај о раду Института за историју у Сарајеву у 1988. години 319