Enter your keyword

Prilozi br. 20 (1984)

Prilozi br. 20 (1984)

godina XIX • Sarajevo 1984 • broj 20


Redakcioni odbor:
Dr TOMISLAV IŠEK
Dr IBRAHIM KARABEGOVIĆ
Dr AVDO SUĆESKA
Dr NEDIM ŠARAC
Dr MARKO ŠUNJIĆ

Glavni i odgovorni urednik:
Dr IBRAHIM KARABEGOVIĆ

Sekretar redakcije:
Mr TIHOMIR KLARIĆ

Tehnički urednik:
Dr IBRAHIM KEMURA

Za izdavača: dr Ibrahim Karabegović

Lektor i korektor: mr Tihomir Klarić

Prevodi rezimea na engleski jezik: mr Srebren Dizdar

Tehnički urednik: dr Ibrahim Kemura

Уз двадесети број »Прилоrа« 9

СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

1. др Бранислaз Ћурђев, Посао у Пекингу (Одломак из књиге »Кинески рез у моје схватање историје«) 11
2. др Марко Шуњић, О историји у средњем вијеку и историји средњег вијека (in usum scholarum) 29
3. др Ибрахим Кемура, О улози »Гајрета« у друштвеном животу Муслимана Босне и Херцеговине (1903-1941) 63
4. мр Рафаел Брчић, Њемачка процјена војнополитичке ситуације у Југославији и реаговање окупатора и домаћих контрареволуционарних снага на одлуке Другог засједања АВНОЈ- а 85

ПРИЛОЗИ

1. др Ђуро Тошић, О извозу житарица са Неретве у Дубровник у XIV вијеку 109
2. мр Богумил Храбак, Дубровчани у западној Босни 1463-1669. године 119
3. мр Борис Нилевић, Односи између православног свештенства и фрањеваца у Босни и Херцеговини од XV до краја XVII стољећа 123
4. др Авдо Сућеска, Прилике у Босни прије и послије освајања Сарајева од стране принца Еугена Савојског (према домаћим и османско-турским изворима) 143
5. Ристо Бесаровић, О покретању листа »Херцеговче« у Мостару 1893. године 151
6. др Лука Ђаковић, Прилог разматрању раних појава политичког клерикализма др Јоcипа Стадлера 165
7. др Растислав Терзиоски, Совјетска јавност о борби југослoвенских народа и народности у току другог свјетског рата 189

ПРИЛОЗИ И ОСВРТИ

1. Војка Бесаровић, Изложба »Јеврејска штампа на тлу Југославије до 1941. године«. Савез јеврејских општина Југославије, Београд 1982., 47 страна 215
2. др Душан Лукач, Веселин Ђуретић, Народна власт у Босни и Херцеговини 1941-1945. Београд, Народна књига 1981., стр. 363. 216
3. др Здравко Антонић, Есад Тихић, Посавско-требавски НОП одред. Војноиздавачки завод, Београд 1983., 408 стр. 219
4. Лазо Ковачић, Милорад Муратовић, Десет конгреса омладине БиХ. Центар друштвених активности РКССОБиХ и »Ослобођење«, Сарајево 1982., стр. 390+2. 222
5. др Расим Хурем, Сарадња историчара СР Босне и Херцеговине и СР Хрватске 226

ИЗ ИНСТИТУТА

Кратак преглед рада Института за историју у Сарајеву у 1982. години 233

БИБЛИОГРАФИЈА

мр Тихомир Кларић, Биоблиографија »Прилога« Института за историју у Сарајеву (1965-1982, I-XVIII, 1-19) 243