Enter your keyword

Prilozi br. 40 (2011)

Prilozi br. 40 (2011)

 Sarajevo 2011 • broj 40


REDAKCIJA:
Robert J. Donia
Amir Duranović (sekretar)
Hannes Grandits
Mustafa Imamović
Tomislav Išek
Zoran Janjetović
Dževad Juzbašić
Esad Kurtović
Zdenko Radelić
Behija Zlatar

Glavni i odgovorni urednik:
HUSNIJA KAMBEROVIĆ

Za izdavača:
Dr. Husnija Kamberović

Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Nermina Filipović

Lektor:
Mr. Mirela Omerović

Riječ redakcije 7

ČLANCI I RASPRAVE

1. Salmedin Mesihović, Ime ilirskog naroda Dezitijata 11
2. Esad Kurtović, Iz historije Kreševa u srednjem vijeku (Radoje Kristić zvani Kozoje) 23
3. Faruk Taslidža, Trgovina Hercegovačkog sandžaka u prvim decenijama XVII vijeka 55
4. Živko M. Andrijašević, Politika crnogorske države prema nepravoslavnim podanicima poslije 1878. godine 77
5. Mitsutoshi Inaba, The Human Concept in fin-de-siècle Bosnia and HerzegovinaA comparison between Ljudevit Dvorniković and Neo-scholastics 97
6. Vera Katz, O društvenom položaju žene u Bosni i Hercegovini 1942.-1945. 135
7. Husnija Kamberović, Smrtne presude Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine 1945. godine 157
8. Denis Bećirović, Oduzimanje imovine Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od završetka Drugog svjetskog rata do 1961. godine 171
9. Mesud Šadinlija, Sudije ili historičari? O značaju proučavanja vojne historije na primjeru jedne presude Suda Bosne i Hercegovine 195

PRILOZI

1. Павле Драгичевић, Поводом једне поморске непогоде. Неколико детаља из приватног живота и о дипломатским активностима војводе Сандаља Хранића 213
2. Edin Radušić, Abdul-Hamid u Bosni 221
3. Mustafa Hasani, Stavovi Islamske vjerske zajednice Kraljevine Jugoslavije o političkom angažmanu njenih službenika 231
4. Tomislav Išek, Izrada Napretkove Povijesti Bosne i Hercegovine 245
5. Ljubomir Berberović, Genetička istraživanja u Bosni i Hercegovini – kratak pregled razvoja 259

HISTORIJSKA GRAĐA

1. Siniša Lajnert, Omladinske pruge Brčko-Banovići i Šamac-Sarajevo u arhivskim fondovima Hrvatskog državnog arhiva 273
2. Amir Duranović, Vjesnici proljeća. Reakcije u Bosni i Hercegovini na objavljivanje Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika i Predloga za razmišljanje 305

IZLAGANJA SA NAUČNIH SKUPOVA

1. Josip Vrbošić, Tretman aneksionog i ustavnog statusa Bosne i Hercegovine u osječkom uglednom dnevniku Narodna obrana 331
2. Enes S. Omerović, Kaznenopravna zaštita države na tlu Bosne i Hercegovine od stvaranja Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca do donošenja Vidovdanskog ustava 339

PRIKAZI

1. Esad Kurtović, Iz historije bankarstva Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku. Ulaganje novca na dobit. Beograd: Istorijski institut, 2010, 171, ćir. (Salih Jalimam) 365
2. Desanka Kovačević-Kojić, Srednjovjekovna Srebrenica: XIV-XV vijek. Beograd: SANU, Posebna izdanja knj. DCLXVIII, Odjeljenje istorijskih nauka knj. 29, 2010, 312, ćir. (Elmedina Kapidžija) 367
3. Stiven Ransiman, Srednjovekovni maniheizam. Studija o hrišćanskoj dualističkoj jeresi. Čačak – Beograd: 2008, 202 (Salih Jalimam) 371
4. Jacques Le Goff, Intelektualci u srednjem vijeku. Zagreb: Jesenski i Turk 2009, 320 (Adis Zilić) 372
5. Behija Zlatar, Gazi Husrev-beg. Sarajevo: Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja XXXII, 2010, 236 (Sedad Bešlija) 375
6. Недељко Радосављевић, Шест портрета православних митрополита 1766-1891. Београд: Историјски институт, Посебна изданја, књ. 57, 2009, 155 (Nedžad Novalić) 377
7. Robin Okey, Taming Balkan Nationalism: The Habsburg “Civilizing Mission” in Bosnia, 1878-1914. Oxford: Oxford University Press, 2007, 346 (Dženan Dautović) 381
8. Izvještaji o situaciji u Drinskoj banovini, knj. 1 (1929 – 1931) i knj. 2 (1932 -1935). Edicija: Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek), n. s. I (X) (ur. dr. Andrej Rodinis). Sarajevo: Arhiv Bosne i Hercegovine, 2009. i 2010, 486 + 754 (Budimir Miličić) 386
9. Sandra Biletić, Amira Hujdur (prir.), Pisma Hajimu Altarcu iz koncentracionih logora u Drugom svjetskom ratu. Sarajevo: 2010, 331 (Sanja Gladanac) 392
10. Safet Bandžović, Bošnjaci i antifašizam. Ratni realizam i odjek rezolucija građanske hrabrosti (1941). Sarajevo: Autorovo izdanje, 2010, 467 (Sabina Veladžić) 395
11. Boško Zuckerman, Psihologija Holokausta. Protužidovska propaganda u NDH i Srbiji (1941-1945). Zagreb: Židovska vjerska zajednica Bet Israel u Hrvatskoj, 2011, 373 (Eli Tauber) 397
12. Kosta Nikolić, Srđan Cvetković i Đoko Tripković (prir.), Bela knjiga – 1984: obračun sa „kulturnom kontrarevolucijom“ u SFRJ. Beograd: JP Službeni glasnik i Institut za savremenu istoriju, 2010, 290 (Muhamed Nametak) 400
13. Admir Mulaosmanović, Bihaćka krajina 1971-1991. Utjecaj politike i političkih elita na privredni razvoj. Sarajevo: Institut za istoriju, 2010, 159 (Aida Ličina) 402
14. Karl Kaser, Patriarchy after Patriarchy. Gender Relations in Turkey and in the Balkans, 1500-2000. Studies on South East Europe (ed. Karl Kaser), Wien: LIT Verlag, 2008, 322 (Amir Duranović) 405
15. Bahrudin Bijedić, Operacija „Leteći zmaj“: progon jugoslovenskog diplomate na osnovu lažne optužbe. Sarajevo: Historijski arhiv Sarajevo, 2010, 399 (Dženita Sarač Rujanac) 408
16. Heike Karge, Steinerne Erinnerung – versteinerte Erinnerung? Kriegsgedenken in Jugoslawien (1947–1970). Balkanologische Veröffentlichungen Osteuropa Institut der Freien Universität Berlin, hg. Von Holm Sundhaussen, Bd. 49, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010 (Sara Bernasconi) 411
17. František Šistek, Naša braća na jugu (Češke predstave o Crnoj Gori i Crnogorcima 1830-2006). Cetinje-Podgorica: Matica crnogorska, 2009, 304 (Mensur Ramulj) 415
18. Amir Kliko, Fikret Ćuskić, 17. Viteška krajiška brdska brigada ARBiH. Ključ – Sarajevo: Udruženje 17. VKBBR- Institut za istoriju, 2010, 320 (Edin Omerčić) 418
19. Spomenica akademika Marka Šunjića (1927-1998). Sarajevo: Filozofski fakultet, 2010, 366 (Dženan Dautović) 422
20. Naučno djelo akademika Branislava Đurđeva. Zbornik radova sa Međunarodnog okruglog stola održanog u Sarajevu 4. decembra 2009. (ur. Dževad Juzbašić), Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, posebna izdanja, knjiga CXXXI, Odjeljenje humanističkih nauka, knjiga 39, 2010, 239 (Vesna Mušeta Aščerić) 426
21. Godišnjak. Sarajevo: Centar za balkanološka ispitivanja ANUBiH, 2010, Knjiga 39, 262 (Amra Šačić) 428
22. Disidentstvo u suvremenoj povijesti. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa, ur. Nada Kisić Kolanović, Zdenko Radelić, Katarina Spehnjak, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2010, 439 (Vera Katz) 433
23. Zbornik Nikše Stančića. (ur. Iskra Iveljić) Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest, FF press, 2011, 388 (Edin Omerčić)

 

437
24. Okrugli sto Iljas Hadžibegović – čovjek, naučnik, pedagog. Sarajevo: 27. april 2011. Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Institut za istoriju u Sarajevu (Aida Ličina)
439
25. Dani Instituta za istoriju u Sarajevu. Sarajevo: NUBBiH, 17-18. decembar 2010. (Elmedina Kapidžija)

 

442
26. Međunarodna naučna konferencija Lasting Socio-Political Impacts of the Balkan Wars. USA, Salt Lake City, The University of Utah, 5-8. maj 2011 (Amir Duranović)

 

447
27. Međunarodna naučna konferencija Bosna i Hercegovina 1941: novi pogledi. Konjic-Mostar, 23-24. juni 2011 (Amir Duranović) 450

IN MEMORIAM

1. Odlazak dobrog profesora. O prof. dr. Ibrahimu Karabegoviću 457
Indeks autora 463
Upute saradnicima 465