Enter your keyword

Prilozi br. 2 (1966)

Prilozi br. 2 (1966)

godina II • Sarajevo 1966 • broj 2


Redakcioni odbor:
HAMDIJA ĆEMERLIĆ
MILORAD EKMEČIĆ
MONI FINCI
RASIM HUREM
ENVER REDŽIĆ

Glavni i odgovorni urednik:
ENVER REDŽIĆ

Sekretar Redakcije:
DUBRAVKA ŠKARICA

Za izdavača: Enver Redžić
Lektor: Boris Ćorić
Korektor: Zineta Pešto
Tehnička oprema: Miodrag Čanković

I ČLANCI I STUDIJE

1. Enver Redžić: Austrijska socijalna demokratija i pitanje Bosne Hercegovine 7
2. Ibro Karabegović: »Glas slobode« 1909-1929. i njegov značaj za proučavanje istorije radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini 27
3. Tomislav Išek: HRSS prema Bosni i Hercegovini i orijentacija Hrvata Bosne i Hercegovine do 1923. godine 75
4. Dr Kemal Hrelja: Industrija i saobraćaj u Bosni i Hercegovini 1929-1941. godine 123
5. Nusret Šehić: Neki momenti iz djelatnosti radničkog društva »Prijatelji prirode« 163
6. Dana Begić: Pokret za autonomiju BiH u uslovima sporazuma Cvetković – Maček 177
7. Nevenka Bajić: KPJ u Hercegovini u ustanku 1941. godine 193
8. Drago Borovčanin: Prvi organi narodne vlasti na Romaniji 261
9. Rasim Hurem: Sporazumi o saradnji između državnih organa NDH i nekih četničkih odreda u istočnoj Bosni 1942. godine 283

II PRILOZI

1. Tomislav Kraljačić — Miodrag Čanković: Memoarska građa kao istorijski izvor i problem njenog prikupljanja, arhivističkog sređivanja i obrade 329
2. Veselin Mitrašević: Principi mikrofilmovanja arhivske građe i druge dokumentacije i problem sređivanja i obrade mikrofilmova 343
3. Ahmed Hadžirović: Pregled štrajkova vođenih u Bosni i Hercegovini od 1935-1941. godine 373
4. Referat i diskusija o »Predlogu studijskog projekta za istoriju SFRJ«, vođena na sastanku 3. novembra 1964. godine u Sarajevu u organizaciji Instituta za proučavanje istorije radničkog pokreta 395

III PRIKAZI

1. Ernest Lay: Franz Osterroth-Dieter Schuster: CHRONIK DER DEUTSCHEN SOZIALDEMOKRATIE, Izdanje J . H. W. DIETZ NACHF. GMBH, HANNOVER 1963. 427
2. Ernest Lay: Bert Andreas: Le Manifeste Communiste de Marx et Engels (Histoire et Bibliographie, 1848-1918) – Feltrinelli Editore, Milano 1963. 430
3. Ahmed Hadžirović: Izabrani spisi Moše Pijade, tom I, knj. 1-3, Institut za izučavanje radničkog pokreta, Beograd 1964-1965. 435
4. Tomislav lšek: Historiographie Yougoslavie (1955-1965), Federation des Societes Historiques de Yougoslavie, Beograd 1965. 440
5. Ljiljana. Šotra: Hronologija oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije 1941-1945, Vojnoistorijski institut, Beograd 1964. 444
6. Veselin Đuretić: Mišo Leković: Ofanziva proleterskih brigada u leto 1942. godine, Vojnoistorijski institut, Beograd 1965. 446
7. Uroš Nedimović: Sa nepoznatih stranica. Trgovinski i ugostiteljski radnici BiH u borbi za svoja prava, Sarajevo 1964. godine. 450
8. Subhija Pribulja: Bibliografija izdanja u narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945, izd. Vojnoistorijski institut, Beograd 1964. 456
9. Veselin Đuretić: НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ (Izdaje dvomjesečno Akademija nauka SSSR-a. Istorijski institut, Moskva. 1965. 460
10. Nusret Šehić: ВОПРОСЫ ИСТОРИИ В 1965 Г. 463
11. Dana Begić: ВОПРОСЫ ИСТОРИИ КПСС 1- 12/1965. godina 473
12. Atif Purivatra: Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, godina 1964-1965, knjiga IV-V, Sarajevo 1965. 479

IV OSVRTI

1. Veselin Đuretić: Povodom 20-godišnjice oslobođenja zemlje (Simpozij u organizaciji Povijesnog društva Hrvatske, SUB NOR Hrvatske i Instituta za radnički pokret Hrvatske održan u Zagrebu od 17. do 19. januara 1966. godine. 485
2. Rasim Hurem: Neka zapažanja o radu na novijoj istoriji u NR Poljskoj 488