Enter your keyword

Prilozi br. 10/2 (1974)

Prilozi br. 10/2 (1974)

godina X/II • Sarajevo 1974 • broj 10/2


Redakcioni odbor:
Dr ZDRAVKO ANTONIĆ
Dr NIKOLA BABIĆ
Dr AHMED HADŽIROVIĆ
Dr RASIM HUREM
Dr NUSRET ŠEHIĆ

Glavni i odgovorni urednik:
Dr NIKOLA BABIĆ

Sekretar redakcije:
PAVO ŽIVKOVIĆ

Za izdavača: Nikola Babić

Lektor: Muris Idrizović

Korektor: Pavo Živković

Tehnički urednik: Pavo Živković

ČLANCI I STUDIJE:

1. Dr Branislav Đurđev, Značaj istorije u našem savremenom društvu 11-30
2. Mr Pavo Živković, Diplomatska aktivnost Braila Tezalovića 31-53
3. Dr Muhamed Hadžijahić, O jednom manje poznatom domaćem vrelu za proučavanje crkve bosanske 54-109
4. Dr Adem Handžić, Postanak i razvitak Dervente u XVI stoljeću 111-133
5. Dr Avdo Sućeska, Novi podaci o nastanku i visini taksita u Bosni 135-154
6. Dr Adem Handžić, Najraniji turski izvori o rudnicima i trgovima u Bosni 155-162
7. Dr Enver Redžić, Nacionalno pitanje u političkoj aktivnosti SDP BiH od II Kongresa do Kongresa ujedinjenja 163-214
8. Budimir Miličić, Političko organizovanje grafičkih radnika BiH 1903-1941. g. 215-234
9. Dr Ahmed Hadžirović, Prilog proučavanje položaja radnika u Bosni i Hercegovini između dva rata 235-266
10. Mr Ibrahim Karabegović, Konstituisanje reformističkog radničkog pokreta u Jugoslaviji koncem 1921. i početkom 1922. godine 267-317
11. Dr Nedim Šarac, Promjena naziva i podjela na banovine jugoslovenske monarhije 1929. godine 319-330

PRILOZI:

1. Mr Pavo Živković, Podaci o roblju kao izvor za istorijsku geografiju srednjovjekovne Bosne 333-340
2. Behija Zlatar, Neki podaci o sandžak-begu Mehmed-begu Obrenoviću 341-346
3. Dr Ahmed Hadžirović – Mr Ibrahim Karabegović, Odjek ustanka austrijskih radnika u socijalističkoj i komunističkoj štampi Jugoslavije 347-353
4. Miloš Hamović, O socijalnoj, polnoj i starosnoj strukturi poginulih boraca NOVJ u bitci na Sutjesci 1943. godine 355-372

PRIKAZI:

1. Boris Nilević, Srednjovjekovna Bosna i evropska kultura. Radovi III. izdanja grada Zenice 1973. godine (str. 536) 375-380
2. Mr Pavo Živković, Dinić-Knežević dr Dušanka, Položaj žena u Dubrovniku u XIII i XIV veku, Posebna izdanja knjiga CDLXIX. odjeljenje istorijskih nauka, Beograd 1974. godine (str. 223) 381-384
3. Behija Zlatar, Toma Popović, Turska i Dubrovnik u XVI veku. Beograd 1973. godine (str. 506) 385-389
4. Enes Pelidija. Ešref Kovačević, Granice bosanskog pašaluka prema Austriji i Mletačkoj Republici po odredbama Karlovačkog mira, »Svjetlost« Sarajevo 1973. godine (str. 325) 391-393
5. Dušan Berić. Mirjana Gross. Povijest pravaške ideologije, Sveučilište u Zagrebu – Institut za hrvatsku povijest, serija Monografije. knj. IV. Zagreb 1973. godine (str. 453) 395-400
6. Dr Zdravko Antonić, Prilozi za istoriju socijalizma, 1-9, Institut za savremenu istoriju. Beograd 1964-1974. godine (str. 5360) 401-407
7. Mr Dubravka Škarica, Voprosi Istorii, br. 1-12, 1974. godine 409-411
8. Mr Uroš Nedimović, Internacional Review of Social History, Volume XVIII – 1973, Parts 1-3. izdavač lnternacional Institut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam 413-419
9. Dr Dušan Lukač, Dr Najdan Pašić, Nacionalno pitanje u savremenoj Evropi Beograd 1973. godine (str.231) 421-425
10. Katica Tadić. Radmila Buzaljko, Bibliografija o SKJ, Marksističke sveske Sarajevo 1973. godine 111. br. 1-4, (str. 229-465) 427-429

OSVRTI:

1. Fuad Slipičević, Osvrt na knjigu: Dr Muhamed Hadžijahić, Od tradicije do identiteta 433-445

IZ INSTITUTA:

1. Drago Borovčanin, Djelatnost Instituta u 1974. godini 449-457
2. Željko Vrdoljak, Pregled domaćih i stranih časopisa koje prima Biblioteka Instituta za istoriju u Sarajevu 459-461
3. Željko Vrdoljak, Bibliografija »Priloga« 1965-1974. godine 463-480