Enter your keyword

Prilozi br. 9/1 (1973)

Prilozi br. 9/1 (1973)

godina IX/I • Sarajevo 1973 • broj 9/1


Redakcioni odbor:
Dr ZDRAVKO ANTONIĆ
Dr NIKOLA BABIĆ
Dr AHMED HADŽIROVIĆ
Dr RASIM HUREM
Dr NUSRET ŠEHIĆ

Glavni i odgovorni urednik:
DR NIKOLA BABIĆ

Sekretar Redakcije:
VESELIN MITRAŠEVIĆ

Za izdavača: Nikola Babić

Lektor: Muris Idrizović

Korektor: Veselin Mitrašević

Tehnički urednik: Veselin Mitrašević

Riječ redakcije 9

ČLANCI I STUDIJE:

1. Đuro Basler: Bosanska crkva za vladavine bana Kulina 13
2. Dr Bogumil Hrabak: Momci iz Hercegovine i Bosne u dubrovačkom zanatstvu, trgovini i pomorstvu u XIV, XV i XVI stoleću 23
3. Dr Igor Karaman: Problemi ekonomske integracije hrvatskih zemalja u Habsburškoj monarhiji 18S0-1918. 63
4. Mr Tomislav Išek: Seljaštvo Hrvatske krajem XIX i početkom XX stoljeća i pogledi Antuna Radića na njegovu društvenu ulogu 79
5. Dr Nusret Šehić: Pokret Muslimana za vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiju u svjetlu pregovora sa Zemaljskom vladom za Bosnu i Hercegovinu 1901. godine 97
6. Enver Redžić: Pripremanje, osnivanje i djelatnost Socijaldemokratske stranke Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na njeno stanovište prema nacionalnom pitanju na I i II kongresu 163
7. Mira Kolar Dimitrijević: Rad Ivana Krndelja u gradskom zastupstvu Zagreba od 1925. do 1928. godine 227
8. Mr Ibrahim Karabegović: Saradnja Socijalističke radničke grupe »Ujedinjenje« i Oblasnog odbora Socijalističke partije Jugoslavije za BiH (1925-1929) 243
9. Mile Konjević: Općinski izbori u Banovini Hrvatskoj 19. maja 1940. godine 271
10. Mr Rafael Brčić: O iseljavanju Slovenaca u Bosnu 1941. godine 301

PRILOZI:

1. Pavao Živković: Baštinici zaostavštine Braila Tezalovića 319
2. Hamdija Hajdarhodžić: Prilog proučavanju prilika u Popovom polju početkom 18. vijeka 327
3. Todor Kruševac: Listovi don Franje Milićevića 333
4. Tonči Grbelja: Nemiri seoskog stanovništva na livanjskom području godine 365
5. Katica Tadić – Slobodan Kristić: Cenzurom izostavljeni tekstovi u »Glasu slobode« 1919. godine 373
6. Mr Uroš Nedimović: Fond Zemaljskog izvršnog (glavnog) odbora Narodnog fronta Bosne i Hercegovine 1945-1953. godine u Arhivu Bosne i Hercegovine 399

PRIKAZI:

1. Đuro Tošić: Nadežda D. Pavlović, Despot Đurađ Branković, »Minerva«, Beograd – Subotica 1973, (str. 275) 413
2. Cvetka Knapič Krhen: Gerhard Botz, »Die Eingliederung Österreichsin das Detsche Reich«, Planung und Verwirklichung der politisch administrativen Anschlusses (1938-1940), Line 1972. 417
3. Mr Uroš Nedimović: Lukač dr Dušan, Radnički pokret u Jugoslaviji i nacionalno pitanje 1918-1941, izdavač Institut za savremenu istoriju i NIP Export-press-Beograd, Beograd 1972, (str. 421) 421
4. Dr Dušan Lukač: Dr Zdravko Antonić, Ustanak u istočnoj i centralnoj Bosni 1941, Vojnoistorijski zavod, Beograd 1973, str. 529 431
5. Mr Rafael Brčić: F. V. D. Dikin, Bojovna planina, »Nolit«, Beograd 1973, str. 317 435
6. Vesna Mušeta: Noviji udžbenici o pomoćnim istorijskim naukama, dr Stjepan Antoljak, Pomoćne istorijske nauke, Kraljevo 1971, (str. 394); Bartol Zmajić, Heraldika, sfragistika, genealogija, »Školska knjiga«, Zagreb 1971, (str. 81); J. Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, »Školska knjiga«, Zagreb 1972, (str. 227) 443
7. Ibrahim Tepić: Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine XIX, godina 1970-1971, Sarajevo 1973, str. 342 449
8. Mr Uroš Nedimović: International Review of Social History, Volume XVII – 1972, Parts 1-3, izdavač International Istituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam 453

OSVRTI:

1. Mr Tomislav Išek: VI kongres istoričara Jugoslavije (Budva, 7 – 10. oktobra 1973) 463
2. Mr Ibrahim Karabegović: Deveta internacionalna konferencija istoričara radničkog pokreta u Lincu od 11. do 15. septembra 1973. godine 469

IZ INSTITUTA:

1. Drago Borovčanin: Djelatnost Instituta u 1973. godini 477
2. Željka Vrdoljak: Pregled domaćih i stručnih časopisa koje prima Biblioteka Instituta za istoriju u Sarajevu 485