Enter your keyword

Prilozi br. 17 (1980)

Prilozi br. 17 (1980)

godina XVI • Sarajevo 1980 • broj 17


Redakcioni odbor:
Dr DRAGO BOROVČANIN
Dr RAFAEL BRČIĆ
Dr AHMED HADŽIROVIĆ
Dr IBRAHIM KARABEGOVIĆ
Dr DESANKA KOVAČEVIĆ-KOJIĆ
Dr NUSRET ŠEHIĆ
Dr MILAN VASIĆ

Glavni i odgovorni urednik:
Dr NUSRET ŠEHIĆ

Sekretar Redakcije:
Mr ENES PELIDIJA

Za izdavača: Dr Ibrahim Karabegović

Lektor: Mr Mevlida Garić

Prevodi rezimea na njemački jezik: Ingrid Kostić

Tehnički urednik i korektor: Ibrahim Kemura

ČLANCI I RASPRAVE

1. Dr Drago Borovčanin, Uloga Josipa Broza Tita u izgradnji bosanskohercegovačke državnosti 11
2. Dr Enver Imamović, Međašni natpisi na području rimske provincije Dalmacije 27
3. Mr Boris Nilević, Učešće vojvode Petra i kneza Nikole Pavlovića u političkom životu srednjovjekovne Bosne 61
4. Dr Bogumil Hrabak, Trebinje, Popovo i Donja Neretva u hajdučkom vojevanju za vreme morejskog rata 69
5. Mr Enes Pelidija, Pohodi bosanskih pasa na Crnu Goru od 1706-1714. godine 101
6. Mr Ahmed Aličić, Desetina u Bosni polovinom 19. vijeka 129
7. Ibrahim Kemura, Kongres Muslimana intelektualaca u Sarajevu 1928. godine 175
8. Branko Latas, potpukovnik, Saradnja četnika i Nemaca u borbama protiv glavne operativne grupe NOVJ u dolini Neretve (februar – mart 1943.) 191

PRILOZI

1. Mr Behija Zlatar, Podaci o stanovništvu Sarajeva u popisu bosanskog sandžaka 1604. godine 227
2. Mr Ibrahim Tepić, Zbirka Mihaila D. Hmirova o jugoslovenskim zemljama u XIX vijeku 239
3. Risto Besarović, Pokušaj organizovanog djelovanja književnika u Bosni i Hercegovini 1878-1918. 251
4. Mr Momčilo Radović, Štrajk željezničara u Hercegovini aprila 1920. 271
5. Dušanka Kovačević, Organizacija KPJ u Podgrmeču za vrijeme narodnooslobodilačke borbe 283

DISKUSIJA

1. Dr Branislav Đurđev, Riječ – dvije povodom odgovora Mirjane Gross (Prilozi god. XV, 16, 239-261) 305
2. Dr Mirjana Gross, Dva nespojiva svijeta 309

PRIKAZI I OSVRTI

1. O rađanju novog društva i civilizacije u djelu prof. Desanke Kovačević – Kojić, Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države. I. P. »Veselin Masleša«, Sarajevo 1978. (s. 421) – (mr Boris Nilević) 311
2. Hilandar, Jugoslovenska revija, Beograd 1978. (str. 224), (mr Boris Nilević) 313
3. Veljan Atanosovski, Pad Hercegovine, IRO »Narodna knjiga«, Istorijski institut u Beogradu, Beograd 1979, str. 262 – (Vojka Besarović) 316
4. Dr Luka Đaković, Prilozi za demografsku i onomastičku građu Bosne i Hercegovine I, ANU BiH, knj. 23, Odjeljenje društvenih nauka, Sarajevo 1979. (697), (dr Pavo Živković) 318
5. Ljiljana Aleksić-Pejković, Politika ltalije prema Srbiji do 1870. godine, Izd. »Naučna knjiga«, Istorijski Institut u Beogradu, Beograd 1979, s. 389; ćir. (mr. Dušan Berić) 322
6. Dr Branislav Gligorijević, Parlament i političke stranke u Jugoslaviji (1919-1929), Institut za savremenu istoriju i Narodna knjiga, Beograd 1979., str. 420. (Dr Nusret Šehić) 327
7. Dr Milan Vesović, Revolucionarna štampa u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1918-1929. godine, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 1980. god., str. 342 (Željka Vrdoljak) 334
8. Dr Ibrahim Karabegović, Reformistički pravac u radničkom pokretu Bosne i Hercegovine 1919-1941. »Svjetlost«, Sarajevo 1979., str. 306 (dr Nusret Šehić) 336
9. Jovanka Kecman, Žene Jugoslavije u radničkom pokretu i ženskim organizacijama 1918-1941, Narodna knjiga i Institut za savremenu istoriju, Beograd 1978. (str. 475) (Senija Penava) 340
10. Dr Drago Borovčanin, Izgradnja bosanskohercegovačke državnosti u uslovima NOR-a, »Svjetlost«, Sarajevo 1979., str. 300 (Vera Kac) 343
11. Dr Vojislav Kecmanović – Đedo, Zabilješke iz ratnih dana (dr Drago Borovčanin) 347
12. SKOJ 1919-1948. Hronološki pregled u tri knjige: Dr Slavoljub Cvetković, SKOJ 1919-1929; Dr Miroljub Vasić, SKOJ 1929-1941; Dr Petar Kačavenda, SKOJ 1941-1948. Beograd, »Mladost«, 1979. (Biblioteka »Monografije«) (Katica Tadić) 351
13. »Zbomik 4«, Studije, arhivska i memoarska građa o Jevrejima Jugoslavije, Jevrejski muzej, Beograd 1979. (Vojka Besarović) 353
14. Godišnjak društva istoričara Bosne i Hercegovine, godina XXVIII-XXX, 1977-1979, Sarajevo 1979., str. 356 (Senija Penava) 356
15. Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, tom XII, knj. 4, izdanje Vojnoistorijskog instituta, Beograd 1979., str. 1330. Dokumenti Njemačkog Rajha iz 1944. i 1945. godine (Adem Maslo) 359
16. Naučni skup »lstorijski značaj srpske revolucije 1804. godine« (mr Dušan Berić) 362
17. Podgrmeč u NOB-i i socijalističkoj revoluciji 1941-1945, naučni skup, Bosanska Krupa 10, 11. i, 12. XII 1979. god.  (mr Rafael Brčić) 366

IZ INSTITUTA

Dr Drago Borovčanin, Die tätigkeit des Institutes im Jahre 1979. 369