Enter your keyword

Prilozi br. 23 (1987)

Prilozi br. 23 (1987)

godina XXII • Sarajevo 1987 • broj 23


Redakcija:
Iljas Hadžibegović (gl. i odg. urednik)
Rasim Hurem
Vera Kac
Tihomir Klarić (sekretar)
Nusret Šehić
Marko Šunjić
Milan Vasić

Tehnički urednik:
Mladen Ančić

Za izdavača:
ILJAS HADŽIBEGOVIĆ

Laktor i korektor:
TIHOMIR KLARIĆ

Prevodi:
TÜNDE POLOMIK
MILOSAV POPADIĆ

Bibliografska obrada
i izrada bibliografija:
SUZANA SRNDOVIĆ

ČLANCI I PRILOZI – ARTICLES AND CONTRIBUTIONS

1. Mladen Ančić, Neuspjeh dualističke alternative. O recepciji bosanske »hereze« u komunalnim društvima istočnog Jadrana 7
2. Mladen Ančić, The Failure of the Dualist Alternatvie. On reception of the Bosnian »heresy« in the communal societies of the eastern Adriatic 34
3. Dubravko Lovrenović, Hrvoje Vukčić Hrvatinić i splitska komuna 1403-1413. 37
4. Dubravko Lovrenović, Hrvoje Vukčić Hrvatinić and the Commune of Split 1403-1413. 45
5. Hatidza Čar – Drnda, Iz prošlosti Prijepolja 47
6. Hatidza Čar – Drnda, Fragments Dealing with Prijepolje in the Past 54
7. Marko Šunjić, »Mossolmani di Bossina« 55
8. Iljas Hadžibegović, Moderne migracije u Bosni i Hercegovini i nacionalni odnosi (skica za istraživanje) 63
9. lljas Hadžibegović, Recent Migrations in Bosna and Herzegovina and the National Relationships (An outline for research work) 71
10. Marta Romportlová, Promjene i kontinuiteti u ekonomiji novonastalih država nakon 1918. godine 73
11. Marta Romportlová, Changes and Continuities in the Economies of the Newley Formed States after 1918. 79
12. France Kresal, Gorspodarski okvir problemov socialnega zavarovanja ob nastanku stare Jugoslavije 81
13. France Kresal, The Economic Framework of the Problems of Social Insurance at the Beginning of Pre-War Yugoslavia 91
14. Milan Gaković, Nekoliko programskih dokumenata Saveza zemljoradnika (Zemljoradničke stranke) iz 1932. godine 93
15. Milan Gaković, A Handful of Programatic Documents of the Union of Farmers (Agrarian Party) from 1932. 115
16. Tomislav Išek, Hrvatska seljačka zaštita i Hrvatska građanska garda poluvojne organizacije Hrvatske seljačke stranke 116
17. Tomislav Išek, The Croat Paesant Defence and the Croat National Guard the Two Half-Military Organizations of the Croat Paesant Party 140
18. Rasim Hurem, Narodi Bosne i Hercegovine prema ustanku 1941-1942. 143
19. Rasim Hurem, The Peoples of Bosnia and Herzegovina Towards the Uprising of 1941-1942. 173
20. Muhidin Pelesić, Položaj Bosne i Hercegovine u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj prema Sarajevskom novom listu 175
21. Muhidin Pelesić, The Position of Bosnia and Herzegovina in the Independent State of Croatia According to the Sarajevski novi list 192
22. Vera Kac, Numerički pokazatelji strukture partijskog Članstva u Bosni i Hercegovini 1945-1953. 193
23. Vera Kac, Numeric Indices Concerning the Membership of CPY in Bosnia and Herzegovina 1945-1953. 209
24. Budimir Miličić, Ideološko-politička platforma Narodnog fronta Jugoslavije 1945-1953. godine 211
25. Budimir Miličić, The Ideological-Political Platform of the People’s Front in Yugoslavia 1945-1953. 226

PRIKAZI I OSVRTI- REVIEWS

1. Đuro Tošić, Trg Drijeva u srednjem vijeku. Veselin Masleša, Sarajevo, 1987, s. 324 (Desanka Kovačević – Kojić) 227
2. Tomislav Kraljačić, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini (1882- 1903) Veselin Masleša, Sarajevo, 1987, s. 567 (Iljas Hadžibegović) 229
3. Enver Redžić, Muslimansko autonomaštvo i 13. SS divizija (Autonomija Bosne i Hercegovine i Hitlerov Treći Rajh), Svjetlost, Sarajevo, 1987, s. 240 (Muhidin Pelesić) 232
4. Povodom objavljivanja Vodiča Arhiva Bosne i Hercegovine (Izdavač: Arhiv Bosne i Hercegovime, Sarajevo, 1987, s. 462) (Nusret Šehić) 246
5. 9. kongres historičara Jugoslavije (Mladen Ančić) 252
6. 21. zasjedanje Jugoslovensko-čehoslovačke komisije za istoriju (Nusret Šehić) 254

BIBLIOGRAFIJA- BLBLIOGRAPHY

1. Bibliografija radova Milorada Ekmečića 259
2. Bibliografija radova Nusreta Šehića 273
3. Bibliografija radova Rasima Hurema 281

IZ INSTITUTA- FROM THE INSTITUTE

1. Kratak pregled rada Instituta za istoriju u Sarajevu u 1986. godini 287
2. Kratak pregled rada Instituta za istoriju u Sarajevu u 1987. godini 293

IN MEMORIAM

1. dr Ferdo Hauptmann (Dževad Juzbašić) 299