Enter your keyword

Prilozi br. 30 (2001)

Prilozi br. 30 (2001)

 Sarajevo 2001 • broj 30


REDAKCIJA:
Robert J. Donia
Tomislav Išek
Dževad Juzbašić
Ibrahim Karabegović
Vera Katz (sekretar)
Ibrahim Kemura (tehnički urednik)
Dubravko Lovrenović
Enes Pelidija
Avdo Sućeska

Glavni i odgovorni urednik:
IBRAHIM KARABEGOVIĆ

Za izdavača:
Prof. dr. IBRAHIM KARABEGOVIĆ

Prevodi rezimea na engleski jezik:
dr. TATJANA PRAŠTALO

Korektura:
dr. IBRAHIM KEMURA

ČLANCI I PRILOZI- ARTICLES AND CONTRIBUTIONS

1. Vesna Mušeta-Aščerić, Razumijevanje sadašnjosti kroz prošlost – To Understand the Present Time through the Past 7
2. Enver Imamović, O elementima političkog organiziranja ilirskih zajednica – On Elements of the Political Organizing of the Illyrian Communities 25
3. Drago Roksandić, Triplex confinium. Međunarodni istraživački projekt: ciljevi, pristupi, metodi – Triplex Confinium. The lnternational Research Project: objectives, approaches, methods 43
4. Iljas Hadžibegović, Konfesionalna i nacionalna struktura stanovnišva u kotaru i gradu Jajcu od 1851. do 1991. godine – The Confessional and National Structure of the Population in the District and Town of Jajce 1851-1991. 63
5. Galib Šljivo: Naseljavanje muslimanskih prognanika (muhadžira) iz Kneževine Srbije u zvornički kajmakamluk 1863. godine – The Coming of the Muslim Exiles from the Principality of Serbia to the Zvomik Kajmakamluk in 1863. 89
6. Ladislav Hladký, G. Masaryk i Bosna i Hercegovina – T. G. Masaryk and Bosnia-Herzegovina 117
7. Ahmed Hadžirović, Značajnija obilježja privredne i socijalne strukture u Bosni i Hercegovini 1931.-1941. – The More Signifficant Characteristics of the Economic and Social Structure in Bosnia-Herzegovina, 1931-1941. 143
8. Safet Bandžović, Koncepcije Srpskog kulturnog kluba o preuređenju Jugoslavije (1937. – 1941.) The Serbian Cultural Club Concepts on the Reorganization of Yugoslavia (1937. – 1941.) 163
9. Dževad Juzbašić, Nekoliko napomena o etničkom razvitku u Bosni i Hercegovini – Einige Anmerkungen zur ethnischen Entwicklung in Bosnien-Herzegowina 195
10. Matko Kovačević, Stradanja u ratu – nastavak u miru – The Suffering Damages in the War – a Continuation in Peace 207

PRIKAZI, OSVRTI, PROMOCIJE- REVIEWS, PRESENTATIONS

1. Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka – The Mining and Metallurgy of Bosnia-Herzegovina, from the pre-History to the Beginning of the 2o ͭ ͪ  Century (Esad Kurtović) 217
2. Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje. Prostor, ljudi, ideje – The Croatian Middle Ages. Space, People, Ideas (Esad Kurtović) 221
3. Đuro Tošic, Trebinjska oblast u srednjem vijeku – The Area of Trebinje in the Middle Ages (Esad Kurtović) 223
4. Salih Jalimam, Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni – The Activity of the Dominicans in the Medieval Bosnia (Esad Kurtović) 225
5. Kako misliti srednjovjekovnu historiju? – How to Think About the Medieval History? (Salih Jalimam) 229
6. Engleska interpretacija srednjovjekovne historije /Oksfordska istorija srednjevekovne Evrope/- The English Interpretation of the Medieval History /The Oxford History of the Medieval Europe/ (Salih Jalimam) 235
7. Vera Kržišnik-Bukić, Bosanski identitet između prošlosti i sadašnjosti – The Bosnian Identity Between the Past and Present Time (Vera Katz) 237
8. Robert J. Donia, Islam pod Dvoglavim orlom: Muslimani Bosne i Hercegovine 1878.-1914. – Islam Under the Double Eagle: Muslims of Bosnia-Herzegovina 1878-1914. (Safet Bandžović) 240
9. Dževad Juzbašić, Nacionalno-politički odnosi u Bosanskohercegovačkom saboru i jezičko pitanje (1910.-1914.) – The National-Political Relations in the Bosnian-Herzegovinian Parliament and the Language Question (Edin Radušić) 244
10. Nove studije o historiji Bošnjaka i Bosne i Hercegovine – New Studies of Bosniak History and History of Bosnia-Herzegovina (Robert J. Donia) 250
11. Josip Stadler – život i djelo – Josip Stadler – Life and Work (Tomislav Išek) 258
12. Vera Kržišnik-Bukić, Cazinska buna 1950. – Rebellion of Cazin 1950. (Mirsad D. Abazović) 262
13. Đorđe Stanković, Ljubodrag Dimić, Istoriografija pod nadzorom, I, II – Historiography under Supervision, I, II (Sonja Dujmović) 271
14. Deseti kongres istoričara Jugoslavije (15.-17. januar 1998.) – The Tenth Congress of the Yugoslav Historians (January 15-17, 1998) (Sonja Dujmović) 275
15. Historians of the Future: Workshop 13-19 March 2000 – Historičari budućnosti: Naučni skup, 13.-19. marta 2000. (Sonja Dujmović) 278
16. Časopis za suvremenu povijest 33, nr. I – The Journal for the Contemporary History 33, nr. I (Husnija Kamberović) 284
17. S. Courtois – N. Werth – J. Panne- A. Packowski – K. Bartosek – J. Margolin, Cma knjiga komunizma – The Black Book of Comunism (Safet Bandžović) 291
18. Samuel P. Huntington, Sukob civilizacija i preustroj svjetskog poretka – The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order (Safet Bandžović) 295
19. Prikaz dvije sveske Godišnjaka Centra za balkanološka ispitivanja izdatih u periodu 1997.-2000. godine – A Review of Two Issues of the Annual, The Centre for Balkan Researches, 1997-2000 (Lidija Fekeža) 299
20. O genezi ideje bosanske, bošnjačke nacije: Nad knjigom i u povodu knjige Envera Redžića – On the Genesis of the Idea on the Bosnian, Bosniak Nation: on occasion of the Monography by Enver Redžić (Vera Kržišnik-Bukić) 310
21. Smotra hrvatske povijesne znanosti: Prvi kongres hrvatskih povjesničara – The Review of Croatian Historical Science: First Congress of the Croatian Historians (Husnija Kamberović) 321
22. Međunarodna konferencija o nacionalnim manjinama – International Conference about National Minorities (Tomislav Išek) 326
23. Petar Vrankić, Religion und Politik in Bosnien und der Herzegowina (1878-1918) – Religija i politika u Bosni i Hercegovini (1878.-1918.) (Srećko M. Džaja) 329
24. “Historija Bosne (i Hercegovine)” koja to zaista nije – “The History of Bosnia (Herzegovina)” Which is Really Not (Ibrahim Karabegović) 330
25. “Pro et contra” ili “Audiatur et altera pars”- “Pro et contra” or “Audiatur et altera pars” (Tomislav Išek) 334
26. lspred svog vremena: Enver Redžić, Sto godina muslimanske politike u tezama i kontroverzama istorijske nauke – Ahead of His Time: Enver Redžić, A Hundred Years of Muslim Politics in the Thesis and Controversies of the Historical Science (Dubravko Lovrenović) 340
27. Muslimansko pitanje u našoj historiji i historiografiji – The Muslim Question in our History and Historiography (Muhamed Filipović) 343
28. Demitologizacija historiografije: Enver Redžić, Sto godina muslimanske politike u tezama i kontroverzama istorijske nauke – Demytology of the Historiography: Enver Redžić, A Hundred Years of Muslim Politics in the Thesis and Controversies of the Historical Science (Esad Zgodić) 346
29. Uz promociju moje knjige – On the occasion of the Presentation of my Book (Enver Redžić) 354
30. Hamdija Kapidžić, Ali-paša Rizvanbegović i njegovo doba – Ali-paša Rizvanbegović and his Time (Iljas Hadžibegović) 357
31. Hamdija Kapidžić, Ali-paša Rizvanbegović i njegovo doba – Ali-paša Rizvanbegović and his Time (Ahmed S. Aličić) 363
32. Okrugli sto: Naučno djelo Nedima Filipovića – Round Table: The Scientific Work of Nedim Filipović (Ahmed S. Aličić) 370
33. Dragocjen prilog retrospektivnoj bibliografiji Bosne i Hercegovine: Budimir Miličić, Bibliografija izdanja Instituta za istoriju u Sarajevu i radova saradnika lnstituta za period 1959.-1999. godine – A Valuable Contribution to the Retrospective Bibliography of Bosnia-Herzegovina: Budimir Miličić, Bibliography of Publications and Associates’ Works of the Institute of History, Sarajevo, 1959-1999 (Kemal Bakaršić) 379

 

BIBLIOGRAFIJA- BIBLIOGRAPHY

1. Esad Kurtović, Bibliografija radova dr. Pave Anđelića – Bibliography of Works by Dr. Pavo Anđelić 383
2. Budimir Miličić, Naučno djelo prof dr. Ahmeda Hadžirovića. Bibliografija radova 1962.-2001. – The Scientific Work of Prof. Dr. Ahmed Hadžirović. A Bibliography of Works, 1962-2001. 391