Enter your keyword

Prilozi br. 32 (2003)

Prilozi br. 32 (2003)

 Sarajevo 2003 • broj 32


REDAKCIJA:
Robert J. Donia
Tomislav Išek
Dževad Juzbašić
Ibrahim Karabegović
Vera Katz (sekretar)
Vera Kržišnik-Bukić
Dubravko Lovrenović
Enes Pelidija
Mirko Valentić

Glavni i odgovorni urednik:
HUSNIJA KAMBEROVIĆ

Za izdavača:
Dr. Husnija Kamberovic

Prijevod i rezimea na engleski jezik:
Senada Kreso

Lektor:
Mr. Halima Sofradžija

Riječ Redakcije 7

BILINOPOLJSKA ABJURACIJA 1203.

1. Franjo Šanjek, Abjuracija bosansko-humskih krstajana u kontekstu heterodoksnih pokreta na krščanskom Zapadu u 12./13. stoljeću 11
2. Mladen Ančić, Bilinopoljska abjuracija u suvremenom europskom kontekstu 17
3. Elma Hašimbegović, Prve vijesti o pojavi hereze u Bosni 39
4. Milko Brković, Diplomatičko-paleografska analiza Bolinopoilske isprave iz 1203. godine 49
5. Pejo Ćošković, Interpretacija Kniewaldova kritičkog izdanja Bilinopoljske izjave 75
6. Salih Jalimam, Bilinopoljska izjava kao historijski izvor za Crkvu bosansku 119

NAUČNE RASPRAVE

1. Diana Reynolds, Kavaljeri, kostimi, umjetnost: Kako je Beč doživljavao Bosnu 1878. -1900. 135
2. Robert J. Donia, Fin-de-Siècle Sarajevo: Habsburška transformacija osmanskog grada 149
3. Safet Bandžović, Ratovi i demografska deosmanizacija Balkana 1912.-1942. 179
4. Muhidin Pelesić, Prilog istraživanjima propagande i kulturne politike Nezavisne Države Hrvatske u Bosni i Hercegovini za vrijeme Drugog svjetskog rata 231

HISTORIJSKA GRAĐA

1. Ramiza Smajić, Dva zanimljiva berata iz prve polovine 17. stoljeća 251
2. Lamija Hadžiosmanović i Salih Trako, Jedna rukopisna medžmua iz kuće Slipičevića iz Mostara 261

IZLAGANJA SA NAUČNIH SKUPOVA

1. Vera Kržišnik-Bukić, Historijske i historiografske kontroverze i dileme nacionalnog nominiranja u Bosni i Hercegovini 297
2. Mustafa Imamović, Bošnjački etnos: identitet i ime 315

PRIKAZI

1. Hereditas rervm Croaticarvm ad honorem Mirko Valentić, / priredili Alexader Buczynski, Milan Kruhek, Stjepan Matković.- Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2003., str. 424 (Vera Katz) 333
2. lvo Goldstein, Hrvatska povijest. lzdavač: Novi Liber, Zagreb 2003., str. 519 (Tomislav Išek) 342
3. Franjo Šanjek, Bosansko-humski krstjani u povijesnim vrelima (13-15 stoljeće). lzdavač: Barbat, Zagreb 2003., str. 397 (Salih Jalimam) 346
4. Salih Jalimam, Historija bosanskih bogomila, Tuzla 2002, II izdanje, lzdavač: Društvo studenata Demus, str. 240. (Edina Srabović) 341
5. Pejo Ćošković, Susret sa zagubljenom poviješću. Područje bosanskogradiške općine u srednjem vijeku, Zagreb, 2002., str. 212 (Amir Kliko) 353
6. Mehmed Halifa Bošnjak, Ljetopis, 1650.-1665., Preveo: prof. dr. Fehim Nametak. lzdavač: Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja, XXIV, Sarajevo, 2002., str. 254. (Iljas Hadžibegović) 355
7. Mithat Kozličić, Regiones Flumina Unnea et Sanea in veteribus tabulis geographicis – Unsko- Sansko područje na starim geografskim kartama (lzbor karata, planova i veduta u kontekstu historije Unsko-sanskog područja od kraja 15. do početka 18. stoljeća), Sarajevo – Bihać, 2003., str. 495 (Enes Pelidija) 358
8. Emina Memija, Od slike do knjige. lz historije pisma, štampe i biblioteke. lzdavač: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Sarajevo 2003., str. 198. (Husnija Kamberović) 360
9. Husnija Kamberović, Husein-kapetan Gradaščević (1802-1834). Biografija. Uz dvjestotu godišnjicu rođenja. lzdavač: BZK “Preporod”, Gradačac, 2002., str. 125. (Lamija Hadžiosmanović) 362
10. Dževad Juzbašić, Politika i privreda u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom upravom, Izdavač: ANUBiH, Sarajevo 2002., str. 531. (Edin Veladžić)  364
11. Andrija Nikić, Katolici u Sarajevu do 1918. Acta catholica Saraviensia usque ad annum 1918. Izdavač: Franjevačka knjižnica i arhiv, Mostar 2002., str. 302. (Ramiza Smajić) 370
12. Ibrahim Kemura, Značaj i uloga “Narodne uzdanice” u društvenom životu Bošnjaka (1923.- 1945.), Izdavači: Institut za istoriju i Bošnjački institut, Sarajevo, 2002., str. 300 (Senija Milišić) 374
13. Božidar Madžar, Prosvjeta, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo 1902-1949., lzdavač: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Monografije, knj. II, Odjeljenje društvenih nauka, knj. V, Banja Luka, Srpsko Sarajevo, 2001., str. 335 (Sonja Dujmović) 378
14. Đorde Stanković, Studenti i univerzitet 1914-1954., Ogledi iz društvene istorije, lzdavač: Centar za savremenu istoriju Jugoistočne Evrope – Beograd, Beograd, 2000., str. 271. (Sonja Dujmović) 382
15. Muslimani Balkana: “lstočno pitanje” u XX vijeku, priredio dr. Fikret Karčić. lzdavač: Behram-begova medresa, Tuzla 2001., str. 296. (Safet Bandžović) 386
16. Olivera Milosavljević, U tradiciji nacionalizma: ili stereotipi srpskih intelektualaca XX veka o ”nama” i “drugima”. lzdavač: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd 2002., str. 339. (Safet Bandžović) 395
17. Srećko M. Džaja, Die politische Realität des Jugoslawismus (1918-1991), Mit besonderer Berücksichtigung Bosnien-Herzegowinas, R. Oldenburg Verlag, München 2002., VI, str. 317 (Armina Galijaš) 406
18. Zdravko Dizdar, Četnički zločini u Bosni i Hercegovini 1941.- 1945., Zagreb, 2002., Izdavač: Hrvatski institut za povijest, str. 416. (Senija Milišić) 409
19. F. William Engdahl, Stoljeće rata: Anglo-američka naftna politika i novi svjetski poredak, Zagreb , 2000., str. 420 (Senija Milišić) 412
20. Ahmed Džubo, Zapisi za pamćenje (Ratni dani u Sarajevu i Republici Bosni i Hercegovini, april 1992.- april 1993.). Izdavač: Glavni odbor SUBNOAR-a BiH, Sarajevo 2002., str. 637 (Seka Brkljača) 417
21. Godišnjak Pilar. Prinosi za proučavanje života i djela dra Ive Pilara (Svezak drugi), Institut društvenih znanosti lvo Pilar, Zagreb 2002., broj 2, str. 255 (Vera Katz) 420
22. Austrian History Yearbook, Volume XXXIII, Center for Austrian Studies, University of Minnesota, 2002., str. 315 (Hana Younis) 422

IN MEMORIAM

Ibrahim Kemura (1935. – 2003.). (Ramiza Smajić) 429
Upute saradnicima 431