Enter your keyword

Prilozi br. 34 (2005)

Prilozi br. 34 (2005)

 Sarajevo 2005 • broj 34


REDAKCIJA:
Robert J. Donia
Tomislav Išek
Dževad Juzbašić
Ibrahim Karabegović
Vera Katz (sekretar)
Vera Kržišnik-Bukić
Dubravko Lovrenović
Enes Pelidija
Mirko Valentić

Glavni i odgovorni urednik:
HUSNIJA KAMBEROVIĆ

Za izdavača:
Dr. Husnija Kamberović

Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Senada Kreso
Emily Greble Babić

Lektor:
Mr. Halima Sofradžija

Riječ Redakcije 9

SARAJEVO 1914. GODINE

1. Husnija Kamberović, Ubojstvo Franza Ferdinanda u Sarajevu 1914. – Devedeset godina poslije 13
2. Zijad Šehić, Atentat, mobilizacija, rat 23
3. Marc Stefan Peters, U sjeni ubijenog nadvojvođe: Karlo Tersztyánsky i Stjepan Sarkotić 39
4. Sonja Dujmović, “Srpska riječ ” i 1914. godina – sistem nacionalne mobilizacije 49
5. Indira Kučuk-Sorguč, Prilog historiji svakodnevice: Spomenik umorstvu – okamenjena prošlost na izdržavanju stoljetne kazne 61
6. Fedžad Forto, Afere i prevare u BiH 1914.-1918. 67

NAUČNE RASPRAVE

1. Dževad Juzbašić, Die österreichisch-ungarische Okkupationsverwaltung in Bosnien-Herzegowina. Einige Aspekte der Beziehungen zwischen den Militär- und Zivilibehörden 81
2. Samija Sarić – Vera Štimac, Gdje je bila sarajevska Hagada 1894.-1913. 113
3. Edin Radušić, Agrarno pitanje u bosanskohercegovačkom Saboru 1910.-1914. 119
4. Safet Bandžović, Sovjetska “ ПPABДA” o unutrašnjim prilikama i spoljnoj politici Jugoslavije (1919.-1941.) 155
5. Vera Katz, “Ostaci građanstva” na putu izgradnje socijalizma u Bosni i Hercegovini 197

HISTORIJSKA GRAĐA

1. Nedim Zahirović, Podaci o Bosanskom ejaletu u orijentalnim rukopisima Konzularne akademije u Beču 219
2. Mina Kujović, Prepiska u vezi sa vlasništvom Fethija džamije u Zvorniku 1879-1915. godine 231
3. Andrej Rodinis, Odabrani dijelovi zapisnika sa skupština Društva arhivskih radnika BiH od osnivanja do 1961. godine. (Povodom 50 godina od osnivanja Društva arhivskih radnika BiH) 241

POLEMIKE

1. Mesud Šadinlija, Jedno vještačko poglavlje o zastavi. (Pål Kolstø, «Državni simboli u novim državama: znakovi jedinstva i podjele», Prilozi, 33, Sarajevo, 2004., str. 185-208.) 275
2. Pål Kolstø, Odgovor Mesudu Šadinliji 283
3. Krešimir Kužić, Odgovor na osam primjedbi 287

IZLAGANJA SA NAUČNIH SKUPOVA

1. Latinka Perović, Modernizacija srpskog društva – pokušaji i ograničenja 309

OSVRTI

1. Smail Čekić, Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. I i II. Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i KULT/B, 2004. (Muhamed Filipović) 323

PRIKAZI

1. Muhamed Hadžijahić, Povijest Bosne u IX i X stoljeću. Sarajevo: Bošnjačka zajednica kulture Preporod, 2004., str. 336. (Amir Kliko) 341
2. Veljko Paškvalin, Krščanstvo kasne antike u zaleđu Salone i Narone. Arheološka istraživanja kasnoantičkog krščanstva u Bosni i Hercegovini, Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija, Biblioteka Radovi, knjiga 6, 2003. (Melisa Forić) 345
3. “Fojnički grbovnik”, Sarajevo: Rabie, 2005., str. 333. (Emir O. Filipović) 350
4. Mladen Ančić, Na rubu Zapada: Tri stoljeća srednjovjekovne Bosne. Zagreb: Hrvatski instiutut za povijest, 2001., str. 299. (Aida Škoro) 353
5. Vesna Miović, Dubrovačka diplomacija u Istambulu. Zagreb-Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2003., str: 316 (Hana Younis) 359
6. Markus Koller, Bosnien an der Schwelle zur Neuzeit. Eine Kulturgeschichte der Gewalt (1747-1798). München: R. Oldenbourg, 2004., str. 244. (Almira Memić) 361
7. Bosna i Hercegovina u Uspomenama Leona Bilinskog. Sarajevo: Institut za istoriju, 2004., str. 112 (Edin Radušić) 364
8. Makdisi, Ussama. The Culture of Sectarianism: Community, History, and Violence in Nineteenth – Century Ottoman Lebanon. Berkeley: University of California Press, 2000. str. 259. (Edin Hajdarpašić) 367
9. Ljubomir Maksimović, Grad u Vizantiji. Ogledi o društvu poznovizantijskog doba, Beograd: Plato, 2003., str.259 (Salih Jalimam) 370
10. Esad Tihić, Bosanski Šamac kroz historiju od postanka naselja do završetka Drugog svjetskog rata, Sarajevo: Sulejman Tihić, 2005., str. 264. (Seka Brkljača) 371
11. Dr. Mustafa Memić, Pojave prozelitizma u plavsko-gusinjskom kraju 1913. i 1919. godine, Sarajevo: Autor, 2004. godine, str. 239 (Hatidža Čar-Drnda) 376
12. Mark Mazower, Balkan: kratka povijest. Zagreb: Srednja Europa, 2003., str. 184. (Dženita Sarač) 380
13. Drago Roksandić (ur.), Uvod u komparativnu historiju, Zagreb, 2004. (Amila Pustahija) 383
14. Triplex confinium (1500-1800): Ekohistorija. Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 3. do 7. svibnja 2000. godine u Zadru. Uredili: Drago Roksandić, Ivan Mimica, Nataša Štefanec i Vinka Glunčić-Bužančić. Split: Književni krug; Zagreb: Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2003., 450 str. (Vesna lvanović) 387
15. Thomas Bremer (ur.), Religija. društvo i politika. Kontroverzna tumačenja i približavanja, Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 2002., str. 343. (Sonja Dujmović) 392
16. Povijest Irske. Uredili: Theodore William MOODY-Francis Xavier MARTIN. Zagreb: GRAPA. 2003., str.446. (Salih Jalimam) 395
17. Jacques Le Goff. Stara i naša Europa. Zagreb: Matica hrvatska, 2004. str. 55. (Salih Jalimam) 397
18. М. С.  Андерсон: Европа у осамнаестом веку 1713-1789. Београд:Цлио, 2003., стр. 611 . (Boro Bronza) 398
19. C. A. Poмaнeнкo: Юyгocлaвия, Poccuя, u «cлaвянcкaя uдeя» (Husnija Kamberović) 401
20. Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2005., str. 344 (Husnija Kamberović) 405
21. Jugoslavija v hladni vojni: zbornik z Znansvenega posveta Jugoslavija v hladni vojni, Ljubljana, 8.-9. maja 2000 = Jugoslavija in the cold war: the collection of papers at the Scientific Conference Yugoslavia in the Cold War, Ljubljana, 8-9 May 2000 / uredniki, edited by Jasna Fisher (et al.). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino; Toronto: University, 2004. (Vera Katz) 408
22. Milorad Tomanić, Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj. Beograd: Medijska knjižara Krug, 2001., str. 251. (Safet Bandžović) 411
23. Todor Kuljić, Prevladavanje prošlosti: uzroci i pravci promene slike istorije krajem XX veka. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2002., str. 508. (Safet Bandžović) 416
24. Ivan Markešić: Kako smo sačuvali Bosnu i Hercegovinu U povodu 10. obljetnice Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine (1994.-2004.). Sarajevo -Zagreb : HNV BiH (Sarajevo) i Synopsis (Sarajevo Zagreb), 2004., str. 471. (Ljubomir Lukić) 421
25. Franjo Marić, Vrhbosanska nadbiskupija početkom trećeg tisućljeća. Sarajevo-Zagreb: Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski, Vikarijat za prognanike i izbjeglice, 2004., str. 1393. (Vera Katz)  424
26. Mihael Miterauer, Milenijumi i druge jubilarne godine. Zašto proslavljamo istoriju? Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 2003. (Sonja Dujmović)  427
27. Robert Stradling, Teaching 20th-century European history. Strasbourg Cedex: Council of Europe, 2001., str. 290. (Edin Veladžić) 430
28. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja XXXIII/ 31. Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2004. (Melisa Forić)  433
29. Gračanički glasnik, god. IX/broj 18. Gračanica: “Monos” doo, 2004. str. 129. (Mina Kujović)  437
30. Prilozi za orijentalnu filologiju, Vol. 52-53/2002-03., Sarajevo: Orijentalni institut, 2004., str. 432. (Hana Younis) 440
31. Godišnjak za društvenu istoriju = Annual of Social History, god. IX, sveska 1-3, 2002., Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 2004., str. 276. (Vera Katz) 443
32. Međunarodna naučna konferencija Genocid nad Bošnjacima sigurnosne zone UN Srebrenica jula 1995. godine – pouke budućim generacijama (Muharem Kreso) 447

IN MEMORIAM

Vladimir Izrailjevič Frejdzon (1922.-2004.) (Sergej Romanjenko) 453
Indeks autora 457
Upute saradnicima 459