Enter your keyword

Prilozi br. 5 (1969)

Prilozi br. 5 (1969)

godina V • Sarajevo 1969 • broj 5


Redakcioni odbor:
ZDRAVKO ANTONIĆ
NIKOLA BABIĆ
RASIM HUREM
ENVER REDŽIĆ
NUSRET ŠEHIĆ

Glavni i odgovorni urednik:
ENVER REDŽIĆ

Sekretar Redakcije:
MIODRAG ČANKOVIĆ

Za izdavača: Enver Redžić

Lektor: Muris Idrizović

Tehnički urednik: Miodrag Čanković

Deset godina rada Instituta 9

ČLANCI I STUDIJE:

1. Enver Redžić: Komunistička partija Jugoslavije i pitanje Bosne i Hercegovine 19
2. Nusret Šehić: Četničke i slične nacionalističke organizacije u borbi protiv radničkog pokreta i KPJ u razdoblju između dva rata 27
3. Zdravko Antonić: Napori KPJ na sprovođenju politike bratstva i jedinstva u istočnoj i centralnoj Bosni 1941. godine 61
4. Ahmed Hadžirović: Borba Komunističke partije Jugoslavije za uticaj u sindikatima u Bosni i Hercegovini uoči drugog svjetskog rata 87
5. Drago Borovčanin: Organizacija KPJ na Romaniji od osnivanja do 1945. godine 99
6. Mitar Miljanović: Povodom pedesetogodišnjice Komunističke internacionale 127
7. Ilijas Hadžibegović: Uloga stranog radništva u organizovanju radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini 1878-1906. godine 145
8. Dževad Juzbašić: O nekim pitanjima austrougarske politike prema uređenju privrednih odnosa u Makedoniji i na Balkanu za vrijeme krize 1912/1913. godine 163
9. Tomislav Kraljačić: Narodna radikalna stranka u Bosni i Hercegovini na izborima za ustavotvornu skupštinu 197
10. Rafael Brčić: Prilog razmatranju okupacionih sistema u Bosni i Hercegovini 1941. godine 217
11. Veselin Đuretić: Organi narodne vlasti u Bosni i Hercegovini uoči Prvog zasjedanja AVNOJ-a 261
12. Mladen Vukomanović: Delatnost Vase Pelagića na organizovanju radnika u Srbiji devedesetih godina XIX veka 281
13. Vlado Oštrić: O odnosima između Vase Pelagića i radničkog pokreta u Hrvatskoj 293

PRILOZI:

1. Jovan R. Bojović – Radoman Jovanović: Obaviještenost sovjetske javnosti o smrti Đura Đakovića 317
2. Dubravka Škarica: Nekoliko podataka o stradanju komunista iz BiH u staljinskim »čistkama« 329

PRIKAZI:

1. Rasim Hurem: Istorija na makedonskiot narod, knjiga l-III, izd. NIP »Nova Makedonija«, Skopje, 1969. 339
2. Zdravko Antonić: Spomenica u čast dvadeset i pete godišnjice ZAVNOH-a, Djela Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 53, Zagreb, 1969, 203 str. 341
3. Veselin Đuretić: Na marginama dvije sovjetske knjige o postoktobarskom periodu 344
4. Ibrahim Karabegović: Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, godina XVII, (1966-1967), Sarajevo, 1969. godine, str. 483. 353
5. Ilijas Hadžibegović: Jugoslovenski istorijski časopis, br. 1-2. i 3-4/1968. 355 355
6. Tomislav Išek: Historijski zbornik, godina XIX-XX, Zagreb, 1966-1967, 701 str. 359
7. Dušan Kojović: Glasnik na institutot za nacionalna istorija, godina 1968, knjiga I i II, Skopje 1968. 365
8. Uroš Nedimović: Intenational review of social history volume XIII – 1968 – Part 1-3; izdavač Intenational Instituut voor sociale Geschledenis, Amsterdam 368
9. Veselin Đuretić: Novaja i novejšaja istorija (Akademija nauka SSSR-a, Institut opšte istorije, br. 1-5, 1969.) 371

OSVRTI:

1. Nikola Babić: Peta internacionalna konferencija istoričara radničkog pokreta u Lincu 377
2. Enver Redžić: Agrarno-socijalni pokreti i promjene u jugoistočnoj Evropi 381
3. Ahmed Hadžirović: Peti kongres istoričara Jugoslavije, Ohrid od 5. do 7. IX 1969. godine 386
4. Fikreta Jelić-Butić: Teorija i praksa KPJ-SKJ u borbi za slamanje kapitalizma i izgradnju socijalističkog društva. (Naučni skup u povodu 50-godišnjice SKJ, održan u Splitu, 29 -31. X 1969.) 390
5. Ilijas Hadžibegović: Radnička klasa i KPJ u borbi za socijalizam u Bosni i Hercegovini. (Naučni skup održan u Sarajevu 6. i 7. XI 1969. godine) 393
6. Ibrahim Karabegović: Naučni skup Radnički pokret i KPJ u Srbiji 1919-1941. 394
7. Dubravka Škarica: Naučni skup Omladina u antifašističkom pokretu Jugoslavije 1935-1945. 398
8. Ilijas Hadžibegović: Povodom obilježavanja 130-godišnjice rođenja i 70-godišnjice smrti Vase Pelagića 402
9. Veselin Mitrašević: Savezno savjetovanje arhivskih radnika Jugoslavije u Ohridu. 3. i 4. septembra 1969. godine 406
10. Tomislav Išek: Planovi, zadaci i realizacija izrade vodiča kroz fondove naših arhivskih ustanova (Savjetovanje u Subotici – maj 1969. godine) 411

IZ INSTITUTA:

1. Aktivnost Instituta u 1969. godini 417
2. Pregled domaćih i stranih časopisa koje prima biblioteka Instituta za istoriju radničkog pokreta u Sarajevu 421