Enter your keyword

Prilozi br. 31 (2002)

Prilozi br. 31 (2002)

 Sarajevo 2002 • broj 31


REDAKCIJA:
Robert J. Donia
Tomislav Išek
Dževad Juzbašić
Ibrahim Karabegović
Vera Katz (sekretar)
Ibrahim Kemura (tehnički urednik)
Dubravko Lovrenović
Enes Pelidija

Glavni i odgovorni urednik:
IBRAHIM KARABEGOVIĆ

Za izdavača:
dr. HUSNIJA KAMBEROVIĆ

Prijevodi rezimea na engleski jezik:
dr. TATJANA PRAŠTALO

Prijevod rezimea na francuski jezik:
MARIE AGNÈSE-VUJIĆ

Lektor:
prof.dr. JOSIP BAOTIĆ

Korektori:
mr. SENIJA MILIŠIĆ
mr. VERA KATZ

ČLANCI I PRILOZI – ARTICLES AND CONTRIBUTIONS

1. Enver Redžić, Bosna i Hercegovina članica UN u svjetlu povelje i odluka međunarodne zajednice 1992-2002. – Bosnia and Herzegovina, Member of the UN in the Light of the International Community Charter and Decisions, 1992-2002. 7
2. Dževad Juzbašić, Die Geschichtsschreibung in Bosnien-Herzegowina in letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts Historiografija u Bosni i Hercegovini u posljednjoj deceniji 20. stoljeća 17
3. Esad Kurtović, Pavlovići u ulaganju novca na dobit u Dubrovniku – The Pavlovic’s Investing Money for Profit in Dubrovnik 33
4. Pejo Ćošković, Bosna na prijelomu stoljeća i potvrda državnih granica 1406. – Bosnia on the Turn of the Century and the State Frontiers Confirmation in the Year 1406. 57
5. Aladin Husić, O ubikaciji srednjovjekovne tvrđave Fenarlik- About the Place of the Medieval Fortress Fenarlik 83
6. Damir Matanović, Svakodnevnica na granici Habsburške Monarhije i Osmanskog carstva. Mikrokozmos Brodske pukovnije i Gradačačke nahije od kraja 18. do sredine 19. stoljeća Everyday Life Along the Boarder of the Austrian-Hungarian Monarchy and the Ottoman Empire. The Microcosmos of the Brad Military Regiment Region and Gradačac Nahija from the End of the 18ͭ ͪ  and to the Middle of the 19ͭ ͪ  Century 95
7. Galib Šljivo, Prvi pokušaj bosanskih krajišnika da vrate Cetingrad u sastav bosanskog vilajeta (26. april 1809. 14. maj 1910.) The First Attempt of the Bosnian Boarder Guards to Return Cetingrad to the Bosnian Eyalet (April 26, 1809 – May 14, 1810) 111
8. Zlatko Matijević, Državno-pravni položaj Bosne i Hercegovine u političkim koncepcijama Ive Pilara (1917. -1918.) The State-Legal Position of Bosnia and Herzegovina in the Political Conceptions of Dr. Ivo Pilar 137
9. Tomislav Išek, Procesi nacionalnog sazrijevanja naroda BiH u toku posljednjih stotinu godina kao paradigma komunikacija između različitih regija i kultura Less processus de Ia maturation des peuples de Bosnie-Hercégovine an cours des cent derniéres années comme paradigme de la communication entre diverses religions et cultures 155
10. Ladislav Hladký, Odnos Čeha i Češke Republike prema Bosni i Hercegovini -Attitude of the Czechs and the Czech Republic towards Bosnia-Herzegovina 165
11. Safet Bandžović, Bosna i Hercegovina u raspravama i odlukama drugog zasjedanja AVNOJ-a – Bosnia and Herzegovina in the Discussions and Decissions of the AVNOJ Second Session 179

PRIKAZI, OSVRTI, PROMOCIJE- REVIEWS, PRESENTATIONS

1. Starine, Knjiga 61., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2000., str.286. (Esad Kurtović) 205
2. Sebastijan Slade, Fasti litterario – Ragusini, Dubrovačka književna kronika, Hrvatski institut za povijest, (Biblioteka Hrvatska povijesnica Posebna izdanja), Zagreb, 2001. (Sonja Dujmović) 208
3. Miša Gleni, Balkan 1804 -1999: nacionalizam, rat i velike sile, I-II, Radio B-92, Beograd, 2001., 334+398 str. (Safet Bandžović) 212
4. Damir Agičić, Hrvatsko Češki odnosi na prijelazu iz XIX u XX stoljeće, Ibis grafika, Zagreb, 2000., str. 367. (Husnija Kamberović) 220
5. Olga Zirojević, Konvertiti – kako su se zvali, Almanah, Podgorica, 2001. Alahovi hrišćani, Republika, br. 282-283, Beograd, I-30.4.2002. (Ramiza Smajić) 223
6. Stevan Pavlović, Istorija Balkana, “Clio”, Beograd, 2001., str. 521. (Safet Bandžović) 227
7. Jusuf H.Mujkić, Zavidovići kroz historiju; Društveno-ekonomski i kulturni razvoj područja zavidovićke općine od polovine XV do kraja XX vijeka, I tom od 1463. do 1941. godine, Zavidovići, 1999., str. 520. (Seka Brkljača) 234
8. Blaže Ristovski, Historija na makedonska nacija, Makedonska akademija na naukite i umetnostite, Skopje., 2000., str. 740. (Dragoljub S. Petrović) 236
9. Prinosi za proučavanje života i djela dr. Ive Pilara, svezak prvi / urednici Srećko Lipovčan, Zlatko Matijević/.- Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2001.-296 str. [Biblioteka- Godišnjak Pilar; knj. 1] (Vera Katz) 239
10. Milivoje Maksić, U raskoraku sa svetom, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Edicija “Svedočanstva”, Beograd, 2001., str. 152. (Safet Bandžović)  244
11. Jerzy Holzer, Komunizam u Europi. Povijest pokreta i sustava vlasti, Srednja Europa, Zagreb, 2002., str. 214. /Prevela Magdalena Najbar-Agičić/, (Husnija Kamberović) 250
12. Stevan L. Burg, Paul S. Shoup, The War in Bosnia-Herzegovina, Ethnic Conflict and International Intervention, ME. Sharpe, New York, London, England, 1999., str. 499. (Sonja Dujmović) 251
13. Zoran Grijak, Politička djelatnost vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera, Hrvatski institut za povijest, – Vrhbosanska nadbiskupija Sarajevo – Dom i svijet, Zagreb, 2001., str. 1-791. (Franjo Šanjek) 254
14. Odlična monografija o političkom djelovanju nadbiskupa Josipa Stadlera (Tomo Vukšić) 258
15. Zoran Grijak, Politička djelatnost vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera, Hrvatski institut za povijest, Biblioteka Hrvatska povijesnica, monografije i studije, III/14, Zagreb, 2001., str. 791. (Husnija Kamberović) 265
16. Dragoljub Petrović, Jugoslavija u antifašističkom ratu 1941-1945. pred sudom istorije, Društvo za istinu o antifašističkoj narodnooslobodilačkoj borbi u Jugoslaviji 1941. do 1945. godine, Beograd, 2001., str. 202. (Muharem Kreso) 269
17. Dragoljub Petrović, Jugoslavija u antifašističkom ratu 1941-1945. pred sudom istorije, Društvo za istinu o antifašističkoj narodnooslobodilačkoj borbi u Jugoslaviji 1941. do 1945. godine, Beograd, 2001., str. 202. (Nijaz Duraković) 274
18. Od Boga izabrani narodi – Predstave o izboru i kolektivno samoodređenje u historiji, Drugima u oku – Stereotipi u bivšoj Jugoslaviji, Komisija za historiju jugoistočne Europe, Fondacija PRO ORIENTE iz Beča, promocija održana 20.9.2002. u Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (Alois Mosser, Hans Martes, Tina Bahovec) 279
19. 38. konferencija u Linzu, 12.-15. 9. 2002.g. (Tomislav Išek) 286
20. Znastveni skup Balkanska društva u promjenama – upotreba historijskih mitova, Sarajevo, 7.-9. studenog 2002. (Vera Katz) 288

POLEMIKE

1. “Historija Bosne (i Hercegovine)” koja to doista nije (Ante Škegro) 291
2. Sine ira et studio – Zaista! (Tomislav Išek) 297

POVODI

1. Naučniku i pedagogu. Povodom 65-godišnjice rođenja prof. dr. Iljasa Hadžibegovića (Edin Radušić) 301

IN MEMORIAM

1. Dr. Ahmed Hadžirović (1935.- 2002.) (Tomislav Išek) 313
2. Akademik prof. dr. Avdo Sućeska (1927.- 2001.) (Enes Pelidija) 317