Enter your keyword

Prilozi br. 4 (1968)

Prilozi br. 4 (1968)

godina IV • Sarajevo 1968 • broj 4


Redakcioni odbor:
ZDRAVKO ANTONIĆ
NIKOLA BABIĆ
RASIM HUREM
ENVER REDŽIĆ
NUSRET ŠEHIĆ

Glavni i odgovorni urednik:
ENVER REDŽIĆ

Sekretar Redakcije:
MIODRAG ČANKOVIĆ

Za izdavača: Enver Redžić

I. ISTORIJSKE PRETPOSTAVKE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Riječ redakcije 7
2. Pozdravne riječi 9
3. Enver Redžić: Društveno-istorijski i politički korijeni ZAVNOBiH-a 13
4. Vasa Čubralović: Istorijski osnovi Republike Bosne i Hercegovine 23
5. Avdo Sućeska: Neke specifičnosti istorije Bosne pod Turcima 43
6. Hamdija Kapidžić: Položaj Bosne i Hercegovine za vrijeme austro-ugarske uprave (državno-pravni odnosi) 59
7. Dževad Juzbašić: O problemu utvrđivanja i ozakonjenja osnovnih principa upravljanja Bosnom i Hercegovinom na početku austro-ugarske okupacije 83
8. Bogdan Krizman: Bosna i Hercegovina i jugoslavensko pitanje u 1918. godini 89
9. Nedim Šarac: Bosna i Hercegovina u koncepcijama ustava jugoslovenske države 1920-1921. godine 123
10. Nusret Šehić: Srpski građanski politički krugovi prema pitanju preuređenja države i položaja Bosne i Hercegovine 157
11. Tomislav Išek: Odnos Hrvatske seljačke stranke prema Bosni i Hercegovini do 1928. godine 189
12. Nikola Babić: Komunistička partija Jugoslavije i pitanje položaja Bosne i Hercegovine 219
13. Pero Morača: NOP u Bosni i Hercegovini u vrijeme osnivanja ZAVNOBiH-a 241
14. Abdulah Sarajlić: Bosna i Hercegovina u NOR-u 253
15. Slavko Odić: Vojnopolitički položaj okupatora i kvislinga i njihovih saradnika krajem 1943. godine 267
16. Rafael Brčić: Razlozi i pravci pojačanog angažovanja njemačkog okupatora u NDH 1942/1943. godine (s posebnim osvrtom na značaj privrednog potencijala Bosne i Hercegovine) 287
17. Fikreta Butić-Jelić: Ustaška nezavisna država Hrvatska u drugoj polovini 1943. godine (s kratkim osvrtom na pitanje Bosne i Hercegovine) 297
18. Vojmir Kljaković: Jugoslavenska emigrantska vlada prema pitanju Bosne i Hercegovine 307
19. Anto Babić: Mjesto i uloga ZAVNOBiH-a u izgradnji državnosti Bosne i Hercegovine 317
20. Hamdija Ćemerlić: Položaj Bosne i Hercegovine u jugoslavenskoj zajednici od ZAVNOBiH-a do Ustava SR Bosne i Hercegovine 331
21. Bogomir Brajković: Djelatnost ZAVNOBiH-a u oblasti pravosuđa 351
22. Drago Krndija: Aktivnost ZAVNOBiH-a u oblasti privrede 367
23. Mate Zaninović: Djelatnost ZAVNOBiH-a u oblasti prosvjete 389
24. Milorad Gajić: Kulturna aktivnost u Bosni i Hercegovini u toku narodnooslobodilačkog rata 413
25. Drago Borovčanin: Prilog razmatranju pravnog značaja dokumenata Prvog i Drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a 423
26. Ešref Vražalić: Dokumenti ZAVNOBiH-a u svjetlu povelje Ujedinjenih nacija 437
27. Ferdo Čulinović: Značaj ZAVNOBiH-a za međunacionalne odnose u Jugoslaviji 447
28. Veselin Đuretić: Neka pitanja iz odnosa nacionalne i klasne komponente NOR-a 457
29. Dušan Lukač: Prilog izučavanju nacionalnog pitanja u Bosni i Hercegovini u periodu NOR-a 471
30. Atif Purivatra: Stav KPJ prema nacionalnom pitanju Muslimana u toku narodnooslobodilačkog rata 491
31. Rasim Hurem: Koncepcije nekih muslimanskih građanskih političara o položaju BiH u vremenu od sredine 1943. do kraja 1944. godine 533
32. Veselin Mitrašević: Fond ZAVNOBiH-a kao izvor za proučavanje bosansko-hercegovačke državnosti 549
33. Diskusija 559

II. ČLANCI I STUDIJE

1. Dubravka Škarica: Napredna srednjoškolska omladina Bosne i Hercegovine u revolucionarno-demokratskom pokretu 1937-1941. godine 593
2. Enver Redžić: Hasan Brkić u svome vremenu 619
3. Nikola Babić: Radnička štampa u Bosni i Hercegovini do 1941. godine kao istorijski izvor 633

III. PRILOZI

1. Miodrag Čanković: Partijsko savjetovanje u Ivančićima 643
2. Avdo Humo: O partijskom savjetovanju u Ivančićima 645
3. Svetozar Vukmanović: U Sarajevu i istočnoj Bosni 1941. i početkom 1942. godine. Savjetovanje u Ivančićima 651
4. Brana Kovačević: Sjećanje na pokrajinsko partijsko savjetovanje u Ivančićima januara 1942. godine 662
5. Veselin Mitrašević: Neka pitanja iz rada na rekonstrukciji i sređivanju fondova građe nastale u institutucijama radničkog pokreta, NOP-a i narodne revolucije u Bosni i Hercegovini 669
6. Zdravko Antonić: Neki problemi istraživačkog rada na istoriji narodnooslobodilačkog rata i revolucije u Bosni i Hercegovini 681
7. Rafael Brčić: Rad na hronikama u Bosni i Hercegovini. Rezultati i neka iskustva 693

IV PRIKAZI

1. Tomislav Išek: Janković dr Dragoslav, Jugoslovensko pitanje i Krfska deklaracija 1917. godine, Beograd, Savremena administracija, 1967, god. 517 strana 705
2. Kasim Isović: Dr Hamdija Kapidžić, Bosna i Hercegovina u vrijeme austrougarske vladavine (članci i rasprave), Svjetlost, Sarajevo, 1968. Str. 397. 709
3. Dubravka Škarica: Dr Slavoljub Cvetković, Napredni omladinski pokret u Jugoslaviji 1919-1928. g., IDN, Odjeljenje za istorijske nauke, Beograd, 1966, str. 284. 713
4. Ibrahim Karabegović: Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, Godina XVI (1965), Sarajevo, 1967. godine, str. 314. 715
5. Miodrag Čanković : Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, godina 1967, knjiga VII, Sarajevo 1967. 718
6. Zdravko Antonić: Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, Zbornik razprav in obravnav znanstvenega posvetovanja Osvobodilni fronti slovenskega naroda, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana, 1966, VI, br. 1-2, 462. str. 720
7. Rafael Brčić: Zbornik Historijskog instituta Slavonije, br. 4/1966, str. 387. 727
8. Dubravka Škarica: Novaja i novejšaja istorija, 1967. godine, br. 1-6. 732

V OSVRTI

1. Enver Redžić : Raspad Austro-Ugarske monarhije i pojava nasljednih država u svjetlu internacionalnog simpozijuma u Beču od 21. do 25. oktobra 1968. godine 737
2. Ilijas Hadžibegović: Četvrta međunarodna konferencija istoričara radničkog pokreta u Lincu 744
3. Zdravko Antonić: Novi aspekti proučavanja bitaka u dolini Neretve i Sutjeske (Osvrt na naučni skup »Neretva-Sutjeska«) 749
4. Tomislav Išek: Djelatnost Saveza arhivskih radnika Jugoslavije u periodu između V i VI kongresa (Cetinje-Kotor, 16-19. X 1968. godine) 752

VI IZ INSTITUTA

1. Drago Borovčanin: Djelatnost Instituta u 1968. godini 757
2. Fahrija Potogija: Pregled domaćih i stranih časopisa koje prima Biblioteka Instituta za istoriju radničkog pokreta u Sarajevu 761